Informačné kampane DPB - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Informačné kampane DPB

Poučenie pre cestujúcich

Dopravný podnik Bratislava, a.s. pripravil pre cestujúcich aktualizáciu informačných piktogramov umiestnených vo vozidlách MHD, s cieľom oboznámiť cestujúcich v skratke s najdôležitejšími poučeniami, ktoré vyplývajú z Prepravného poriadku a Tarify MHD v Bratislave.

 


Revízori budú môcť kontrolu nahrať

Od 1. marca 2013 sú zamestnanci prepravnej kontroly – revízori vybavení špeciálnym technickým zariadením na vyhotovenie audio záznamu. DPB chce týmto krokom prispieť k zvýšeniu bezpečnosti, dodržiavaniu zákonov v oblasti dopravy a Prepravného poriadku. Cieľom je prevencia ako aj samotné odhaľovanie porušovania právnych predpisov v oblasti korupcie, bezpečnosti osôb, majetku, zamedzeniu vyskytujúceho sa násilia či neslušného správania zo strany cestujúcich voči revízorom, zamestnancom strážnej služby, prípadne aj voči privolanej hliadke policajného zboru a naopak.


 

Čierny pasažier cestuje za vaše peniaze

Cieľom kampane je upozorniť a zároveň edukovať cestujúcu verejnosť, ktorá v mnohých prípadoch obhajuje ľudí bez platného cestovného lístka. DPB chce prízvukovať aj to, že platiaci cestujúci v konečnom dôsledku doplácajú na neplatiacich. Zároveň tým DPB prichádza aj o časť tržieb, vďaka ktorým by mohol skvalitniť služby.


Prosím pusť ma! Ďakujem

Dopravný podnik Bratislava sa snaží výlepom špeciálnych nálepiek na zadné časti autobusov a trolejbusov vyzvať vodičov individuálnej dopravy na ohľaduplnosť. Vodiči autobusov a trolejbusov MHD majú často problém zaradiť sa pri vychádzaní zo zastávky do jazdného pruhu a preto DPB apeluje na ústretovosť.

DPB proti vandalizmu

Dopravný podnik Bratislava, a.s. každoročne zaznamenáva rastúci počet prípadov vandalizmu v prostriedkoch MHD, ale aj na zastávkach. V spolupráci s mestom Bratislava sa preto rozhodol spustiť kampaň, ktorou chce vplývať na správanie verejnosti. DPB chce apelovať na cestujúcich, aby neboli ľahostajní voči devastovaniu verejného majetku, ktorý slúži všetkým.


Zákaz lepiť plagáty!

Dopravný podnik Bratislava sa vzhľadom na rastúci vandalizmus v prostriedkoch MHD, ale aj na zastávkach, rozhodol spustiť niekoľkofázovú kampaň STOP vandalizmu. Prvou fázou je označenie 250 zastávok, ktoré spravuje DPB. Zamestnanci Dopravného podniku každodenne pracne čistia zastávky od nelegálne vylepených plagátov, ktorými si súkromné spoločnosti zviditeľňujú svoje firmy alebo produkty. Nelegálnym výlepom sa však dopúšťajú priestupku a zároveň spôsobujú škody bratislavskému dopravcovi. Chceme, aby si verejnosť uvedomila, že verejné priestory a verejná doprava slúžia všetkým a ich ničenie a znehodnocovanie pripravuje DPB o množstvo financií, ktoré by mohli byť využité efektívnejšie, napríklad na skvalitnenie služieb.

 


Nezatváraj oči pred nevidiacimi!

Dopravný podnik Bratislava (DPB) v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) realizuje už do februára 2012 informačno - osvetovú kampaň, ktorou chce vyjsť v ústrety cestujúcim so zrakovým postihnutím. Množstvo ľudí sa k hendikepovaným občanom správa ľahostajne a ignoruje ich. Často je to aj preto, že nevedia ako pomôcť. DPB v kampani edukuje verejnosť prostredníctvom konkrétnych odborných rád, aby uľahčil život a cestovanie nevidiacim. Na kampani výrazne spolupracuje aj mesto Bratislava, ktoré poskytlo v centre mesta plochy na propagáciu kampane - citytowery a citylighty. DPB aj ÚNSS vyjadrujú vďaku za túto podporu mestu Bratislava.


Električka má prednosť!

Od 1. novembra 2011 sa Slovensko pridalo k tým štátom Európskej Únie, kde má električka prednosť v jazde aj na priechodoch pre chodcov neriadených svetelnou signalizáciou. Dopravný podnik Bratislava považuje novelu zákona o cestnej premávke za obzvlášť závažnú a z tohto dôvodu na zmenu reagoval rozsiahlou informačnou kampaňou. K opatreniam, ktoré boli prijaté sa pridalo aj mesto Bratislava, ktoré operatívne vyznačilo v hlavnom meste najfrekventovanejšie priechody pre chodcov výstražnými piktogramami. Hoci časť slovenskej verejnosti prijímala túto novelu s nedôverou, časom dospela k názoru, že vďaka nej je električková doprava plynulejšia a efektívnejšia. DPB pokračuje v kampani aj naďalej pravidelným výlepom nálepiek na vozne električiek.


Infolinka MHD

Cestujúci majú možnosť v prípade akýchkoľvek problémov, otázok alebo sťažností spojených s cestovaním MHD obrátiť sa na infolinku DPB. Podľa dostupných informácií však mnohí cestujúci o tejto službe stále nevedia aj keď nie je žiadnou novinkou. Začiatkom roka 2012 DPB zrealizoval výlep špeciálnych nálepiek všetkých vozidiel MHD informujúcich o Infolinke. S dôverou sa obráťte na naše pracovníčky, ktoré Vám ochotne poradia od siedmej hodiny rannej až do siedmej hodiny večernej. Ak potrebujete informácie ohľadom MHD, cestovných poriadkov, meškajúcich spojoch, zabudnutých veciach v prostriedkoch MHD, tarife, prepravnom poriadku či aktuálnych zmenách a obmedzeniach v doprave volajte ľahko zapamätateľné číslo s bratislavskou predvoľbou 5950 5950.


SMS lístok

Dopravný podnik Bratislava koncom roku 2011 vyvesil na zastávky MHD a distribuoval na predajných miestach letáky o službe SMS lístok. Doplňujúca informačná kampaň bola zrealizovaná na základe požiadaviek cestujúcich, ktorí na zastávkach pociťovali potrebu poskytovania viditeľnejších informácií o službe SMS lístok.


 

Nové linkové vedenie električiek

Mestská doprava v Bratislave má určitý svoj vývoj aj z pohľadu zabezpečenia obslužnosti jednotlivých jej častí a v závislosti od rôznych faktorov sa menia linky, spoje alebo trasy. Poslednou aktuálnou zmenou bolo nové linkové vedenie električiek, ktoré vyplynulo z dočasného uzatvorenia tunela pre havarijný stav a tiež uzatvorenie v úseku na Hlavnú stanicu, ktorá je v kritickom stave a investor plánuje jej rekonštrukciu. Dôsledkom tejto situácie nastalo v centre mesta kumulovanie električiek, preto DPB pristúpil k zásadnej zmene - nového linkového vedenia električiek. O tejto zmene cestujúcich DPB informoval prostredníctvom špeciálnych oznamov na zastávkach MHD, spojoch MHD a na predajniach mali cestujúci k dispozícii schémy s novým linkovým vedením. DPB pripravil aj kampaň prostredníctvom spotov, ktoré každodenne zneli 56 krát po dobu 2 týždňov v RádioPoint ako aj intenzívnu kampaň v partnerskom rádiu Jemné melódie. DPB vydal oficiálnu tlačovú správu a poskytoval informácie cestujúcej verejnosti aj prostredníctvom médií a svojej webovej stránky. Veríme, že cestujúci si na nové linkové vedenie zvykli a v súčasnosti ho už oceňujú nakoľko električková doprava sa s tým zefektívnila a lepšie sú aj spojenia z jednotlivých mestských častí do centra mesta.


Nová Tarifa MHD

Po siedmich rokoch sa v Bratislave menili ceny cestovného. DPB preto pripravil informačnú kampaň - na zastávkach a v spojoch MHD boli inštalované prehľadné vizuály. Okrem toho bola rosiahla kampaň aj v médiách,  o nových cenách CL  Dopravný podnik Bratislava informoval aj na tlačovej konferencii.