Modernizácia vozovní 2 - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Modernizácia vozovní 2

DPB, Modernizácia údržbovej základne - 2. etapa

Miesto stavby: Bratislava I, MČ Bratislava – Nové Mesto
Stavebné objekty: prevádzkové plochy trolejbusov
dispečing a výpravňa
nastavovacia a skúšobná hala
Technológia: Dozbrojenie meniarne Jurajov dvor

V auguste 2017 začína 2.etapa modernizácie údržbovej základne. Lokalizácia projektu je určená na areál Jurajov Dvor v mestskej časti Nové mesto Bratislava. Projekt bude spočívať vo výstavbe prevádzkovej plochy trolejbusov, ktorá bude slúžiť pre parkovanie 56 trolejbusov. Napájanie trolejového vedenia sa zabezpečí dozbrojením existujúcej meniarne Jurajov dvor. Sociálne zázemie pre vodičov a výpravcov vytvorí nový dispečing - výpravňa. Výstavbou týchto objektov sa sústredí odstavovanie a výprava trolejbusov na jedno miesto v areáli. Významnou investíciou je výstavba nastavovacej a skúšobnej haly pre električky. Realizáciou sa vytvoria podmienky pre tzv. oživovanie a bezpečné skúšanie VN elektrických obvodov električiek po opravách vyšších stupňov.

Rozpočet projektu: