Informatizácia MHD v Bratislave - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Informatizácia MHD v Bratislave

 

Projekt aktuálne je v štádiu verejného obstarania. Zahrňa výrobu 124 tabulí na 117 zastávkach rozmiestnených na mestkých pozemkoch. Tabule budú napojené na aktuálnu GPS polohu vozidiel MHD. Informačné tabule budú informovať v reálnom čase o príchode vozidiel MHD Bratislava.

Informačné tabule projektu budú spĺňať nasledovné atribúty:
1) audiovizuálne, t.j. budú zoobrazované a hlásené, pričom
1a) Zobrazované – budú uvádzať číslo linky, smer cieľa a reálny čas odchodu
1b) Hlasové informácie budú oznamovať predovšetkým vynechané spoje, odklony liniek, zavedenie náhradnej dopravy....

2) Informácie pre zrakovo indisponovaných – súčasťou zastávkovej informačnej tabule bude prijímač signalizácie z povelového vysielača slabozrakých a nevidiacich a digitálny hlásič. Reproduktor bude umiestnený aj v zástavkovou označníku. Anténa na prijímanie signálu z povelového vysielača slabozrakých zabezpečí spoľahlivý prenos signálu na vzdialenosť medzi zastávkovou informačnou tabuľou a zastávkovým označníkom.

3) Samostatná nezávisla jednotka na zastávke
3a) Zastávková informačná tabuľa bude umiestnená na stĺpiku v priestore zastávky MHD. Stĺpik bude samostatne stojaci. Bude pripojená do distribučnej siete rozvodu elektrickej enenrgie s trvalým napájaním 230V AC. Alternatívnym riešením je napájanie pomocou solárnych panelov.
3b) Záložný akumulátorový napájací zdroj s takou kapacitou pre núdzové napájanie riadiacej a komunikačnej jednotky pri výpadku dodávky elektrickej energie 230 V, ktorý umožní funkciu zástavkovej informačnej tabule minimálne 2 hodiny.

4) On line: Súčasťou zastávkovej informačnej tabule je obrazový monitoring zastávky pomocou kamerového systému. Kamerový dohľad umožní operatívne reagovať na zvládnutie dopravných nárokov z hľadiska množstva cestujúcich a vo všeobecnosti zvýši bezpečnosť cestujúcich na zastávke.

Zmena informačného systému cez nové informačné tabule znamená najmä kvalitatívny prínos – zlepšenie informovanosti verejnosti a zvýšenie atraktivity MHD. Hlavným utívateľom výstupov projektu bude teda široká cestujúca verejnosť, vrátane bicyklistov, mamičiek s kočíkmi a zrakovo a telesne postihnutých cestujúcich.
PIS (Passenger Information System) je v súčasnej dobe jedným z prvkov informačných systémov pre cestujúcich mestskou hromadnou dopravou. Inteligentný zastávkový informačný systém umožní cestujúcim on-line prístup k reálnym a aktuálnym informáciám o linkách, o odchodoch spojov a prípadných meškaniach bez toho, aby museli v zložitých podmienkach hľadať na zastávke informáciu o odchode svojej linky. Zároveň musí byť cestujúci prostredníctvom takého informačného systému oboznámený o prípadných zmenách na linke, výlukách alebo príčinách väčšieho meškania

Technický popis požadovaného informačného systému
PIS (Passenger Information System) je v súčasnej dobe jedným z prvkov informačných systémov pre cestujúcich mestskou hromadnou dopravou. Inteligentný zastávkový informačný systém umožní cestujúcim on-line prístup k reálnym a aktuálnym informáciám o linkách, o odchodoch spojov a prípadných meškaniach bez toho, aby museli v zložitých podmienkach hľadať na zastávke informáciu o odchode svojej linky. Zároveň musí byť cestujúci prostredníctvom takého informačného systému oboznámený o prípadných zmenách na linke, výlukách alebo príčinách väčšieho meškania.

Do takéhoto informačného systému môžu tiecť dáta v troch úrovniach, a to:
• hlasovou cestou pre hlasové informácie,
• dátovou cestou pre informácie, zobrazujúce sa vo formáte textu na informačnej tabuli,
• internetom.
V moderných dopravných podnikoch je už bežné, aby dispečerské riadenie a tok informácií z neho bol úzko prepojený s informačným systémom pre cestujúcich (PIS).

PIS bude čerpať z dispečerského systému aktuálne on-line informácie:
• o odchode spojov zo zastávky, o odchýlkach od grafikonov,
• o vynechaných spojoch,
• o prerušeniach premávky, o neplánovaných výlukách, o obchádzkach.
Prípadné ďalšie aktuálne oznamy dopravcu budú čerpané z intranetu, resp. z internetu.
Cieľom vybudovania zastávkového informačného systému je poskytnúť čakajúcim cestujúcim na zastávkach MHD reálne a aktuálne informácie o mestskej hromadnej doprave prostredníctvom zastávkových elektronických informačných tabúľ a takto zvyšovať atraktivitu MHD.

Predpokladaný rozpočet a štruktúra financovania

Tab. Odhad rozpočtu projektu –oprávnené náklady

Aktivita
Oprávnené výdavky (EUR)
 
Kohézny fond
Štátny rozpočet
Vlastné zdroje
SPOLU
Hlavné aktivity
 
 
 
 
Informačný systém *
1 596 895,00
187 870,00
93 935,00
1 878 700,00
Iné neoprávnené výdavky
0
0
0
0
Spolu hlavné aktivity
1 596 895,00
187 870,00
93 935,00
1 878 700,00
Podporné  aktivity
 
 
 
 
1.) Riadenie projektu
0
0
0
0
2.) Publicita a informovanosť*
55,25
6,5
3,25
65
Spolu podporné aktivity
55,25
6,5
3,25
65
Výdavky celkom
1 596 950,25
187 876,50
93 938,25
1 878 765,00

·          odhad v zmysle doteraz realizovaných projektov