Elektrobusy - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Elektrobusy

Zámerom projektu je nakúpiť 16  elektrobusov do 12,2m s pantografom a 2 elektrobusy do 9m s pantografom a plne ich využiť v mestskej hromadnej doprave.

Technické parametre:
1) Prípustná dĺžka do 9m
Obsaditeľnosť: 54 z toho sediaci 16+1
Výkon: 120 kW
Minimálny dojazd elektrobusu bez nutnosti dobitia batérií je 160 km aj pri používaní klimatizácie a systému vykurovania v ťažkej mestskej premávke a pri plnom prevádzkovom zaťažení

2) Prípustná dĺžka do 12,2m
Obsaditeľnosť 106 z toho sediaci 33+1
Výkon: 160kW
Minimálny dojazd elektrobusu bez nutnosti dobitia batérií je 160 km aj pri používaní klimatizácie a systému vykurovania v ťažkej mestskej premávke a pri plnom prevádzkovom zaťažení

Dodávateľ: Sor Libchavy spol. s r.o.
 

Využitie:

Z projektu nakúpené elektrobusy sa predpokladá využiť na nasledovných linkách:

Popis liniek
 

Linka 27               Minibusová linka obsluhujúca husto osídlenú oblasť Bratislavy

Linka 43               Linka premáva z širšieho centra mesta do Lesoparku

Linka 52               Linka spájajúca dve sídliská Bratislavy

Linka 53               Linka prepravuje cestujúcich z centra mesta do okrajovej časti Bratislavy

Linka 65               Linka spájajúca mestskú časť Rača a Dolné hony

Linka 66               Linka obsluhujúca mestskú časť Ružinov

Linka 80               Linka prepravuje cestujúcich z centra mesta do sídliska Petržalka

Linka 94               Linka prepravuje cestujúcich z centra mesta do sídliska Petržalka

Linka 151              Minibusová linka premáva v novo budovanej vilovej štvrti, ukľudneným územím v oblasti rodinných domov

 

 
Ide najmä o linky rešpektujúce dojazd vozidiel.

 

Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie atraktivity a konkurencieschoponosti verejnej osobnej dopravy v meste Bratislava. Projekt je v súlade a nadväzuje na nasledovné aktivity Špecifického cieľa 1.2.1. IROP:  zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy - nákup autobusov mestskej hromadnej dopravy a/alebo prímestskej autobusovej dopravy vysokoenvironmentálnymi nízkopodlažnými autobusmispolu s budovaním zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry.

 
Ďalšími prínosmi  projektu sú:

·         Zníženie emisií pri prevádzke autobusových liniek v environmentálne zaťažených mestských častiach a rovnako aj v relaxačných zónach na nulové emisie (v prípade elektrického kúrenia)

Vzhľadom na počet najazdených kilometrov je miera znečistenia exhalátmi a hlukom pri elektrobusoch výrazne nižšia voči vozidlám s konvenčným pohonom. Zníženie znečisťujúcich látok v doprave pomocou elektrobusov je  nezanedbateľným prínosom aj  vzhľadom na medzinárodné záväzky zriaďovateľa – mesta, konkrétne pri plnení Dohovoru starostov a primátorov.

·         Zníženie hlukovej záťaže

·         Využitie moderného a perspektívneho spôsobu hromadnej dopravy osôb

·         Zníženie energetickej náročnosti aj vplyvom možnosti rekuperácie energie pri brzdení

·         Zvýšená kultúra cestovania v nehlučnom a k prírode šetrnom autobuse

 

Rozpočet projektu

Tab. Oprávnené náklady projektu

Aktivita

Oprávnené náklady projektu(EUR)

Hlavné aktivity/Zdroje

EU zdroje

Štátny rozpočet

Vlastné zdroje

SPOLU
Elektrobusy včítane príslušenstva *
5 000 000,00
4 500 000,00
500 000,00
10 000 000,00

Iné neoprávnené výdavky

0,00
0,00
0,00
0,00

Spolu hlavné aktivity

5 000 000,00
4 500 000,00
500 000,00
10 000 000,00
Podporné  aktivity
 
 
 
 
2.) Publicita a informovanosť*
0,00
0,00
0,00
0,00
Spolu podporné aktivity
0,00
0,00
0,00
0,00

Výdavky celkom

5 000 000,00
4 500 000,00
500 000,00
10 000 000,00