Vybavovanie sťažností - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Vybavovanie sťažností

V zmysle zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. s účinnosťou od 01. 02. 2010 už nie je Dopravný podnik Bratislava a.s. povinný vybavovať anonymné sťažnosti. V zmysle daného zákona sa za anonymnú sťažnosť považuje každá sťažnosť, ktorá neobsahuje zákonné náležitosti podľa § 5 ods. 2 zákona o sťažnostiach, cit. „sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Písomná sťažnosť musí byť zároveň sťažovateľom podpísaná. Sťažnosť podaná elektronickou poštou (tzv. e-mailová sťažnosť) so zaručeným elektronickým podpisom sa považuje za písomnú sťažnosť. V prípade, že e-mailová sťažnosť je zaslaná bez elektronického podpisu, je považovaná za písomnú len vtedy, ak ju sťažovateľ do piatich pracovných dní od jej podania písomne potvrdí podpisom. 

Oddelenie kontroly DPB a.s. ako vecne príslušné na vybavovanie sťažností v DPB a.s. má v zmysle zákona o sťažnostiach povinnosť sťažnosť, ktorá spĺňa požadované zákonné podmienky vybaviť do 60 pracovných dní.

Z podanej sťažnosti musí byť zrejmý predmet sťažnosti a čoho sa sťažovateľ domáha, a preto je potrebné uvádzať predovšetkým:

  • miesto udalosti (názov zastávky, ulice, smer jazdy linky a pod.)
  • čas udalosti (dátum, hodina, minúta)
  • číslo linky a prípadne aj štvormiestne evidenčné číslo vozidla
  • popis udalosti
  • ak je to možné aj identifikačné údaje svedka udalosti
  • ďalšie údaje, ktoré je sťažovateľ ochotný a schopný k udalosti uviesť

Sťažnosti je možné zasielať na adresu:

Dopravný podnik Bratislava a.s.
Oddelenie kontroly
Olejkárska 1
814 52  Bratislava 1
e-mail: vnutorna.kontrola@dpb.sk

alebo prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete TU.