Obchodné podmienky BČK - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


 • Úvod
 • Obchodné podmienky BČK

Obchodné podmienky BČK

Všeobecné obchodné podmienky Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť pre predaj BČK prostredníctvom internetu

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

 1. Predaj bezkontaktných čipových kariet prostredníctvom internetu sa realizuje v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení následných legislatívnych úprav a doplnení, a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
 2. Poskytovateľom tejto služby je: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
  Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
  IČO: 00 492 736
  IČ DPH: SK 20202998786
  Registrovaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 607/B (ďalej len obchodník)
 3. Nakupovať prostredníctvom elektronického obchodu môžu fyzické a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu (ďalej „len zákazník“).

Čl. 2
Informácie o cene BČK

 1. Prostredníctvom internetovej aplikácie predaja bezkontaktných čipových kariet (ďalej len BČK) si môže zákazník zakúpiť po pripísaní finančných prostriedkov na účet DPB a.s.
 2. Zákazník má možnosť zakúpiť si prostredníctvom elektronickej žiadanky BČK, ktorá bude vystavená na meno, podtyp karty bude zadaný podľa doručených dokladov (obyčajná, žiacka, študentská, dôchodcovská, prenosná).
 3. Cena BČK vo výške 5,30 Eur je zverejnená v aktuálne platnej Tarife MHD v Bratislave.
 4. Cena BČK je uvedená vrátane DPH.

Čl. 3
Podmienky predaja a postup pri nákupe BČK prostredníctvom internetu.

 1. BČK prostredníctvom internetu si môže zakúpiť každý občan, podmienkou je adresa doručenia v Bratislave.
 2. Elektronický predaj BČK sa realizuje na www.dpb.sk
 3. BČK prostredníctvom internetu je možné si zakúpiť po vyplnení osobných údajov potrebných pre vystavenie BČK. V prípade, ak zákazník nevyplní všetky políčka uvedené vo formulári, nebude objednávka korektná a systém ju nespracuje.
 4. Po vyplnení a odoslaní formulára s požadovanými prílohami bude každému zákazníkovi pridelené jedinečné číslo, ktoré použije pri platbe ako variabilný symbol.
 5. Zákazník po odoslaní formulára a požadovaných príloh dostane odpovedný email s variabilným symbolom, číslom účtu a sumou, ktorú má uhradiť.
 6. Po pripísaní finančných prostriedkov na účet DPB 48009012/0200 bude zákazníkovi doručená BČK kuriérom do 5 pracovných dní.
 7. Kuriér pri odovzdaní BČK zákazníkovi je povinný overiť všetky predložené doklady (OP, originál potvrdenia o návšteve školy, potvrdenia o starobnom dôchodku, potvrdenia o invalidnom dôchodku – oba dokumenty sa predkladajú k nahliadnutiu bez uvedenia sumy, ktorú môže zákazník vyzmizíkovať alebo vyčierniť).
 8. V prípade detí do 15 rokov predkladá OP a preberá kartu zákonný zástupca.
 9. Po prebratí karty od kuriéra je karta aktívna a pripravená na ďalšie použitie, zákazník si môže prostredníctvom www.dpb.sk v sekcii Kúpa ePCL zakúpiť predplatný cestovný lístok.
 10. V prípade, ak nebude možné kartu doručiť vo vopred dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, žiadateľ si môže kartu vyzdvihnúť v predajni cestovných lístkov v sídle DPB na Olejkárskej ul. č. 1 (otváracie hodiny).
 11. Po prekontrolovaní zadaných údajov elektronickej žiadanky zákazník vyjadrí svoj súhlas s Obchodnými podmienkami zakliknutím potvrdzovacieho políčka – Súhlasím, odoslať formulár.
 12. V prípade nevyplnenia všetkých požadovaných povinných položiek alebo nepotvrdenia súhlasu s Obchodnými podmienkami predaja aplikácia neumožní ďalší priebeh predaja.
 13. Zrušiť nákup je možné kedykoľvek v priebehu vyplňovania formulára a povinných údajov až po samotnú realizáciu platby.
 14. Ak finančné prostriedky za nákup BČK nebudú pripísané na účet DPB do piatich pracovných dní, bude objednávka automaticky zrušená. Prípadná úhrada po termíne bude vrátená zákazníkovi. Obdobne bude DPB postupovať v prípade pripísania finančných prostriedkov v nesprávnej výške.
 15. Odpovedné e-maily DPB zákazníkovi neslúžia ako doklad na cestovanie.
 16. V prípade riešenia reklamácie je nutné predložiť potvrdzujúci e-mail o úspešnej transakcii.
 17. Doklad o zakúpení BČK pre daňové účely dostane každý zákazník pri preberaní karty od kuriéra.
 18. V prípade zaslania nezodpovedajúcich požadovaných príloh alebo fotografie zákazníka (nie staršej ako 1 rok, vhodnej na vyhotovenie dokladu) môže DPB pristúpiť k zrušeniu objednávky o čom bude zákazník informovaný novým odpovedným emailom.
 19. V prípade porušenia obchodných podmienok, DPB môže pristúpiť k sankcii stanovej v Tarife mestskej hromadnej dopravy v Bratislave.

Čl. 4
Podmienky platby za BČK

 1. Na portáli elektronického obchodu DPB je možné platiť vkladom na účet DPB IBAN: SK98 0200 0000 0000 4800 9012 vedeným vo VÚB banke.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia

 1. Komunikáciu zákazníka s DPB a prípadné reklamácie je možné uskutočniť prostredníctvom elektronickej pošty epcl@dpb.sk
 2. Tieto obchodné podmienky sú pre zákazníka a DPB záväzné.
 3. DPB si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetovej stránke www.dpb.sk najmenej 14 dní pred účinnosťou nových obchodných podmienok.   

 

Obchodné podmienky BČK