Prístup k informáciám - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Prístup k informáciám

Prístup k informáciám

Podľa ust. § 2 ods. 3 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) je Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť povinnou osobou, ktorá podľa § 3 ods. 2 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy.

Prístup k informáciám obmedzujú § 8 až 11 zákona za podmienok uvedených v § 12 zákona.

Žiadateľ môže žiadosť o poskytnutie informácie podať písomne osobne alebo poštou do podateľne povinnej osoby na Olejkárskej č. 1.
Žiadosti je možné podávať i ústne priamo na právny odbor povinnej osoby v určených stránkových hodinách:

  • Utorok: 9,00 h - 14,00 h (od 11,30 h do 12,00 h obedňajšia prestávka)
  • Štvrtok: 9,00 h - 14,00 h (od 11,30 h do 12,00 h obedňajšia prestávka)

Informácie je možno sprístupniť ústne, nahliadnutím do spisu, formou výpisu, sprístupnením kópií, telefonicky, faxom, elektronickou poštou na e-mailovú adresu: zakon.informacie@dpb.sk.

Ak žiadosť neobsahuje náležitosti dané § 14 ods. 2 zákona, povinná osoba vyzve žiadateľa v zákonom stanovenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, na doplnenie žiadosti. Ak ju žiadateľ v lehote, ktorá mu bude určená nedoplní, žiadosť sa z tohto dôvodu odloží. Zo závažných dôvodov uvedených v § 17 ods. 2 písm. a), b), c) môže povinná osoba predĺžiť lehotu najviac však o ďalších 8 pracovných dní, príp. o 15 pracovných dní pri podaní žiadosti osobou so zmyslovým postihnutím.

Úhrada nákladov:

  • náklady (materiálne náklady spojené s vybavením žiadosti, t. j. podľa formy poskytnutia informácie, počtu listov, pri doručovaní obálka, poštovné) podľa sadzobníka úhrad DPB, a. s. je možné uhradiť priamo v pokladni DPB, a. s. na Olejkárskej ul., resp. poštovou poukážkou, formou dobierkového listu.
  • náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša
    DPB, a. s.

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií (PDF, ~313KB)