Povinné zverejňovanie

Zmluvy Objednávky Faktúry
Rozšírené vyhľadávanie      
Dátum zverejnenia zmluvyRegistračné číslo zmluvyDodávateľNázov zmluvyCenaPredmet zmluvy
29.05.2012Dodatok č. 1 O/2012 BONUL, s.r.o.Dodatok č. 1viď. zmluvaZabezpečenie strážnej služby
29.05.2012O 63/2012Best FM Production a.s.ZMLUVA O BARTEROVEJ SPOLUPRÁC4 585,00 EURBarterová spolupráca
25.05.2012O 56/2012OMNIA MOTORS, a.s.ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SLUŽIEB SERVISU MOTOROVÝCH VOZIDIEL100 000,00 EURServisné služby
24.05.2012N 10/2002AZ-KOMPLEX s.r.o.Dodatok č. 5Predĺženie doby nájmu
24.05.2012N 17/2010SLOVNAFT, a.s.DODATOK č.3Nájom nebytových priestorov
22.05.2012O 55/2012ZSE Distribúcia, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy199,80 EUR Pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
21.05.2012Dodatok č. 1 O 29/2011A.R.S. spol. s r.o.Dodatok č. 1Dodanie materiálu
18.05.2012N 36/2000Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvyDohoda o zrušení Nájomnej zmluvy
17.05.2012Dodatok č. 1 O 25/2012COREX, s.r.o.Dodatok č. 1Dodatok č. 1 O znížení cien náhradných dielov na autobusy Ikarus
15.05.2012Dodatok č. 1 O 11/2012AMC Consulting, s.r.o.DODATOK č. 1Dodatok č. 1
09.05.2012Dodatok č. 5 N 45/2004Wűstenrot poisťovňa, a.s. Wűstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. Dodatok č. 53 652,00 EURPropagácia
07.05.2012Dodatok č. 7 N 48/2006Národná diaľničná spoločnosť, a.s.Dodatok č. 7/2012Predĺženie doby platnosti
07.05.2012Dodatok č. 13 N 54/2001Národná diaľničná spoločnosť, a.s.Dodatok č. 13/2012Predĺženie doby platnosti
04.05.2012O 54/2012Divadlo ARÉNADOHODA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY706,00 EURDoprava
04.05.2012O 53/2012Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o.Zmluva na dodanie tovaru39 900,00 EURDodanie tovaru
03.05.2012N 13/2012Botus, s.r.o.ZMLUVA o poskytnutí dlhodobého hmotného majetkuPoskytnutie dlhodobého hmotného majetku
03.05.2012N 14/2012INTERCOM Development s.r.o.ZMLUVA O NÁJME POZEMKOV7,00 EURNájomná zmluva
30.04.2012N 16/2012CITY GASTRO s.r.o.ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV A POSKYTOVANÍ STRAVOVANIAviď zmluvaNájomná zmluva
26.04.2012O 51/2012SGS Czech Republic, s.r.o.Zmluva o poskytnutí služby247 800,00 EURGeofyzikálne merania
25.04.2012O 49/2012Bratislavská teplárenská, a.s.Dohoda o preddavkových platbách na rok 2012viď. dohodaPreddavkové platby
25.04.2012O 50/2012TECHNEX-MONT, spol. s.r.o.Rámcová dohoda140 000,00 EURDodávka elektromateriálu
25.04.2012Dodatok č. 1 N 5/2012Skladovacia a.s.Dodatok č.1Poskytnutie dlhodobého hmotného majetku
19.04.2012O 46/2012SLOVNAFT, a.s.Zmluva o prístupe, dodávke a distribúcií elektrinyviď. zmluvaDodávka elektriny
19.04.2012O 45/2012SLOVNAFT, a.s.Zmluva o pripojení do distribučnej sústavyPrpojenie do distribučnej sústavy
19.04.2012O 44/2012Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaZMLZVA O PREVODE PRÁV A POVINNOSTÍ STAVEBNÍKA viď zmluvaPrevod práv
19.04.2012O 43/2012Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA K PROJEKTOVÝ SLUŽBÁM SÚVISIACIM S PRÍPRAVOU STAVBY PRAŽSKÁ - HROBOŇOVAviď. zmluvaPrevod vlastníckeho práva
17.04.2012Dodatok č. 1 N 50/2011Alois Dallmayer Automaten- Service, sr.o. DODATOK č. 1Nájomná zmluva
13.04.2012O 42/2012PROTENG s.r.o.Zmluva na poskytnutie služby39 900,00 EUROpravy a revízie samohasiacich zariadení autobusov
12.04.2012O 41/2012Messer Tatragas, spol. s.r.o.Zmluva na dodanie tovaru39 900,00 EURDodanie tovaru
12.04.2012O 40/2012JUDEX CORP., s.r.o. Rámcová dohoda190 000,00 EURRámcová dohoda

<<   <   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   >   >>

 

Dňa 01. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a zároveň mení a dopĺňa aj ďalšie zákony a to zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2011 (ďalej len infozákon).

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a. s.) je povinná osoba podľa § 2 ods. 3 infozákona cit.: "Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa ods. 1 a 2." Podľa § 3 ods. 2 cit.: "Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy".

Ustanovenia infozákona (podľa zákona č. 382/2011 Z. z.), sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2012.