Povinné zverejňovanie

Zmluvy Objednávky Faktúry
Rozšírené vyhľadávanie      
Dátum zverejnenia zmluvyRegistračné číslo zmluvyDodávateľNázov zmluvyCenaPredmet zmluvy
17.10.2011 O 65/2011CSOB, a.s.Zmluva o beznom ucteZmluva o beznom ucte
17.10.2011O 58/2011PROFIS spol.s.r.o.Servisna zmluva PO /01/09/2011103 000,00 EURPoskytovanie sluzieb pre zabezpecenie ochrany pred poziarmi
17.10.2011O 64/2011CSOB, a.s.Zmluva o zriadeni zalozneho prava k pohladavke klienta voci banke c. 6408/11/447171 000 000,00 EURZmluva o zriadeni zalozneho prava k pohladavke klienta voci banke c. 6408/11/44717
17.10.2011O 63/2011CSOB, a.s.Zmluva o zriadeni zalozneho prava k hnutelnym veciam c. 6406/11/447179 416 634,00 EURZmluva o zriadeni zalozneho prava k hnutelnym veciam c. 6406/11/44717
17.10.2011O 62/2011CSOB, a.s.Zmluva o zriadeni zalozneho prava k hnutelnym veciam c. 6407/11/4471710 416 634,00 EURZmluva o zriadeni zalozneho prava k hnutelnym veciam c. 6407/11/44717
17.10.2011o 61/2011CSOB, a.s.Zmluva o ucelovom uvere c. 6404/11/447171 000 000,00 EURZmluva o ucelovom uvere c. 6404/11/44717
17.10.2011o 60/2011CSOB, a.s.Zmluva o ucelovom uvere c. 6464/11/447173 000 000,00 EURZmluva o ucelovom uvere c. 6464/11/44717
17.10.2011 O 59/2011CSOB, a.s.Zmluva o ucelovom uvere c. 6405/11/447176 416 634,00 EURZmluva o ucelovom uvere c. 6405/11/44717
13.10.2011O 57/2011AUTO ROTOS-ROZBORA spol. s r.o.Zmluva o dodávke a odbere elektrickej energieZmluva o dodavke a odbere elektrickej energie
11.10.2011N 30/94Hlavne mesto Slovenskej republiky BratislavaDodatok c. 8Vynatie majetku zo zmluvy
10.10.2011O 54/2011MEDICHEM, s.r.o.Zmluva o vykonavani pracovnej zdravotnej sluzby135 187,50 EURZmluva o vykonavani pracovnej zdravotnej sluzby
10.10.2011O 53/2011Linde Material HandlingZmluva oi podnajme manipulacnej techniky1 600,00 EURAkumulatorovy tahac
07.10.2011O 51/2011STILL SR, spol. s r.o.Najomna zmluva 1 310,00 EURNajomna zmluva manipulacnej techniky a prislusenstva
07.10.2011O 214/2008Hlavne mesto SR, BratiuslavaZMLUVA o sluzbach vo verejnom zaujme 51 500 000,00 EURDodatok c. 01/2011 k Zmluve o sluzbach vo verejnom zaujme a zabezpecovani mestskej hromadnej dopravy osob v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009-2018
07.10.2011O 52/2011Generali Slovensko poistovna, a.s.Poistenie zodpovednosti za skodu zdravotnickeho zariadenia99,00 EURPoistenie zodpovednosti za skodu zdravotnickeho zariadenia
05.10.2011O dodatok c.3 159/2008TEDOM AUTO Slovakia, s.r.o.DODATOK c. 3Zmluva o najme dopravneho prostriedku a Zmluva o kupe prenajatej veci
03.10.2011O 50/2011EAA-OIL, s.r.o.Zmluva na dodanie tovaru11 500,00 EURzmluva na dodanie tovaru
03.10.2011O 49/2011BM DESIGN spol. s.r.o.Zmluva na poskitnutie sluzby19 900,00 EURPovrchova uprava dielov pre elektricky a trolejbusy
03.10.2011O 48/2011Vojtech Duriska - ELEKTROSERVISZmluva na poskytnutie sluzby27 000,00 EURZmluva na poskytnutie sluzby
27.09.2011O 211/2005Bratislavska teplarenska a.s.ODBEROVY DIAGRAM NA DODAVKU A ODBER TEPLAODBEROVY DIAGRAM NA DODAVKU TEPLA odberove miesto: Olejkarska 1
27.09.2011O 210/2005Bratislavska teplarenska a.s.ODBEROVY DIAGRAM NA DODAVKU TEPLAODBEROVY DIAGRAM NA DODAVKU TEPLA odberove miesto: Trnavka - Vajnorska 1364
26.09.2011O 155/2008A SMS s.r.o.Dodatok c. 2 k zmluveDodatok c. 2 k zmluve O predaji cestovnych listkov prostrednictvom SMS eCL c 155/2008
23.09.2011N 33/2011Dusan NovakZmluva uzatvorena podla § 663 Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov100,00 EURUmiestnenie a prevadzkovanie stanku na predaj pirozkov v objekte DPB
21.09.2011O 116/2010Bioenergy, a.s.Dohoda o ukonceni ZmluvyDohoda o ukonceni Zmluvy o sprostredkovani
21.09.2011O 47/2011Bioenergy, a.s.Sprostredkovatelska zmluva900,00 EURVyvijanie cinnosti smerujucej k uzatvaraniu zmluv o dodavke elektriny medzi zaujemcom - Bratislavska vodarenska
21.09.2011o 46/2011Bioenergy, a.s.Sprostredkovatelska zmluva900,00 EURVyvijanie cinnosti smerujucej k uzatvaraniu zmluv o dodavke elektriny medzi zaujemcom - Odvoz a likvidacia odpadu
21.09.2011O45/2011Bioenergy, a.s.Sprostredkovatelska zmluva900,00 EURVyvijanie cinnosti smerujucej k uzatvaraniu zmluv o dodavke elektriny medzi zaujemcom - Hl. mesto SR Bratislava a dodavatelom
16.09.2011O 44/2011DOKARO vyrobne druzstvoZmluva o dielo57 114,19 EUROprava spevnenych ploch vo vozovni trolejbusov DPB
09.09.2011O210,211/2005Bratislavska teplarenska, a.s.Dohoda o preddavkovych platbach na rok 2011Dohoda o preddavkovych platbach na rok 2011
23.08.2011O 69/2009Mestska cast Bratislava - RacaDodatok c. 3 k Dohode o spolupraci v oblasti mestskej hromadnej dopravySpolupraca v oblasti mestskej hromadnej dopravy

<<   <   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   >   >>

 

Dňa 01. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a zároveň mení a dopĺňa aj ďalšie zákony a to zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2011 (ďalej len infozákon).

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a. s.) je povinná osoba podľa § 2 ods. 3 infozákona cit.: "Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa ods. 1 a 2." Podľa § 3 ods. 2 cit.: "Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy".

Ustanovenia infozákona (podľa zákona č. 382/2011 Z. z.), sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2012.