Povinné zverejňovanie

Zmluvy Objednávky Faktúry
Rozšírené vyhľadávanie      
Dátum zverejnenia zmluvyRegistračné číslo zmluvyDodávateľNázov zmluvyCenaPredmet zmluvy
13.07.2012Dodatok č.1 O 43/2010GTS Slovakia a.s.Zmluva o pripojeníviď. DodatokPripojenie k sieti internetu
09.07.2012O 83/2012Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.ZMLUVA č. 165Odpadové vody
03.07.2012O 89/2012Slovenská sporiteľňa, a.s.Zmluva o spolupráci na projekte Bratislavská mestská kartaZmluva o spolupráci
03.07.2012O 88/2012ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a.s.Zmluva o dielo69 950,00 EURZmluva o dielo
02.07.2012Dodatok č. 1 O 31/2011SKD TRADE, a.s. DODATOK č. 1Dodatok č. 1
02.07.2012O 87/2012SMM 1, s.r.o.ZMLUVA O DIELO68 110,00 EURNáter trakčných stožiarov
29.06.2012O 86/2012ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a.s.Zmluva o dielo132 500,00 EURMontážne práce na trakčnom vedení
29.06.2012O 73/2012PROLAN a.s.Zmluva na dodanie tovaru39 900,00 EURDodávka trolejového medeného drôtu
29.06.2012Dodatok č. 1 O 49/2010R&G PLUS Sp. z o.o.Dodatok č. 1Doba platnosti
28.06.2012O 72/2012Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva č. PZ00023829_001Dodávka pitnej vody
28.06.2012O 71/2012Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva č. PZ00025783_001Dodávka pitnej vody
28.06.2012O 70/2012Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva č. PZ00000622_007Dodávka pitnej vody
28.06.2012O 69/2012Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva č. PZ00023525_001Dodávka pitnej vody
28.06.2012O 68/2012Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva č. PZ00090663_001Dodávka pitnej vody
28.06.2012O 67/2012Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva č. PZ00053845_001Dodávka pitnej vody
28.06.2012O 66/2012Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva č. PZ00022615_001 Dodávka pitnej vody
27.06.2012O 84/2012JUDr. Vladimír KánZMLUVA O VYKONÁVANÍ EXEKÚCIÍviď. zmluvaVykonávanie exekúcií
25.06.2012Dodatok č.1 O 32/2011ŽOS Vrútky a.s.DODATOK č.1Doba platnosti
25.06.2012O 52/2012Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaZmluva o výpožičkeVýpožička
22.06.2012O 82/2012ZLINER s.r.o.ROČNÁ ZMLUVA O DIELOviď ZmluvaGenerálne opravy
22.06.2012O 81/2012ŽSRZMLUVA č. 129/2012/ŠTviď. ZmluvaDodávka pitnej vody
22.06.2012O 80/2012ŽSRZMLUVA č. 128/2012/ŠTviď. ZmluvaDodávka pitnej vody
22.06.2012O 79/2012ŽSRZmluva č. 162/2012/ÚIVPŠkoliaca činnosť
22.06.2012O 76/2012TOPGEO BRNO, spol. s r.o.Zmluva o dodavke a odbere elektrickej energie a vodyOdber elektrickej energie a vody
18.06.2012O 75/2012Nadácia PontisZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU370,00 EURPoskytnutie grantu
15.06.2012O 78/2012ZEMAKSPORT, s.r.o. ZMLUVA O PODNÁJME70 000,00 EURPodnájom nebytových priestorov
02.04.2012Dodatok č. 2 O 1/2012Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaDodatok č. 253 200 000,00 EURZabezpečenie služieb MHD
29.02.2012Dodatok č. 1 O 1/2012Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaDodatok č. 151 700 000,00 EURZabezpečenie služieb MHD
12.06.2012Dodatok č. 2 O 25/2012COREX, s.r.o.DODATOK č. 2viď. cenník Náhradné diely
11.06.2012O 65/2012ZVAROS, s.r.o.SERVISNÁ ZMLUVA10 000,00 EURServisné práce

<<   <   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   >   >>

 

Dňa 01. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a zároveň mení a dopĺňa aj ďalšie zákony a to zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2011 (ďalej len infozákon).

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a. s.) je povinná osoba podľa § 2 ods. 3 infozákona cit.: "Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa ods. 1 a 2." Podľa § 3 ods. 2 cit.: "Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy".

Ustanovenia infozákona (podľa zákona č. 382/2011 Z. z.), sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2012.