Povinné zverejňovanie

Zmluvy Objednávky Faktúry
Rozšírené vyhľadávanie      
Dátum zverejnenia zmluvyRegistračné číslo zmluvyDodávateľNázov zmluvyCenaPredmet zmluvy
05.10.2011O dodatok c.3 159/2008TEDOM AUTO Slovakia, s.r.o.DODATOK c. 3Zmluva o najme dopravneho prostriedku a Zmluva o kupe prenajatej veci
03.10.2011O 50/2011EAA-OIL, s.r.o.Zmluva na dodanie tovaru11 500,00 EURzmluva na dodanie tovaru
03.10.2011O 49/2011BM DESIGN spol. s.r.o.Zmluva na poskitnutie sluzby19 900,00 EURPovrchova uprava dielov pre elektricky a trolejbusy
03.10.2011O 48/2011Vojtech Duriska - ELEKTROSERVISZmluva na poskytnutie sluzby27 000,00 EURZmluva na poskytnutie sluzby
27.09.2011O 211/2005Bratislavska teplarenska a.s.ODBEROVY DIAGRAM NA DODAVKU A ODBER TEPLAODBEROVY DIAGRAM NA DODAVKU TEPLA odberove miesto: Olejkarska 1
27.09.2011O 210/2005Bratislavska teplarenska a.s.ODBEROVY DIAGRAM NA DODAVKU TEPLAODBEROVY DIAGRAM NA DODAVKU TEPLA odberove miesto: Trnavka - Vajnorska 1364
26.09.2011O 155/2008A SMS s.r.o.Dodatok c. 2 k zmluveDodatok c. 2 k zmluve O predaji cestovnych listkov prostrednictvom SMS eCL c 155/2008
23.09.2011N 33/2011Dusan NovakZmluva uzatvorena podla § 663 Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov100,00 EURUmiestnenie a prevadzkovanie stanku na predaj pirozkov v objekte DPB
21.09.2011O 116/2010Bioenergy, a.s.Dohoda o ukonceni ZmluvyDohoda o ukonceni Zmluvy o sprostredkovani
21.09.2011O 47/2011Bioenergy, a.s.Sprostredkovatelska zmluva900,00 EURVyvijanie cinnosti smerujucej k uzatvaraniu zmluv o dodavke elektriny medzi zaujemcom - Bratislavska vodarenska
21.09.2011o 46/2011Bioenergy, a.s.Sprostredkovatelska zmluva900,00 EURVyvijanie cinnosti smerujucej k uzatvaraniu zmluv o dodavke elektriny medzi zaujemcom - Odvoz a likvidacia odpadu
21.09.2011O45/2011Bioenergy, a.s.Sprostredkovatelska zmluva900,00 EURVyvijanie cinnosti smerujucej k uzatvaraniu zmluv o dodavke elektriny medzi zaujemcom - Hl. mesto SR Bratislava a dodavatelom
16.09.2011O 44/2011DOKARO vyrobne druzstvoZmluva o dielo57 114,19 EUROprava spevnenych ploch vo vozovni trolejbusov DPB
09.09.2011O210,211/2005Bratislavska teplarenska, a.s.Dohoda o preddavkovych platbach na rok 2011Dohoda o preddavkovych platbach na rok 2011
23.08.2011O 69/2009Mestska cast Bratislava - RacaDodatok c. 3 k Dohode o spolupraci v oblasti mestskej hromadnej dopravySpolupraca v oblasti mestskej hromadnej dopravy
23.08.2011O 43/2011TSS Pittel + BrausewetterZmluva na dodanie tovaru19 900,00 EURKupna zmluva na dodavku asfaltovo-bitumenovej zmesi
19.08.2011O 42/2011RENOWELD a.s.KĂşpna zmluva60 738,12 EURKupna zmluva uzavreta na dodanie 4 ks.kolajovych krizovatiek
08.07.2011O 28/2011STU v Bratislave, FiitZmluvaSpolupraca pri stanovovani povinnosti pri poskytovani elek. dat cest. poriadkov za ucelom ich vyuzitia v ISCP
01.07.2011O 39/2011CHEMPOR, s.r.o.Zmluva o dielo49 000,00 EURaplikacia povinnej europskej chemickej legislativy
01.07.2011O 40/2011MEDICHEM, s.r.o.Zmluva o dielo48 950,00 EURzistenie a stanovenie vyskytu azbestovych vlakien v stavebnych objektoch
01.07.2011O 41/2011AB CERBERUS, spol. s r.o.Zmluva o servisnych sluzbach, zarucny a pozarucny servis92,55 EURservisne zasahy
30.06.2011N 23/2011Zdruzenie prevadzkovatelov hromadnej dopravy osob v mestkych aglomeraciach Slovenskej republikyZMLUVA O NAJME NEBYTOVYCH PRIESTOROV962,50 EURZmluva o najme
28.06.2011O 38/2011Jazykova skolaZmluva o dodavke a odbere el. energieZmluva o dodavke a odbere elektrickej energie
28.06.2011N 20/2011BVS a.s.Zmluva o docasnom pouzivani dlhodobeho hmotneho majetku 35,00 EURZmluva o docasnom pouzivani dlhodobeho hmotneho majetku za ucelom rekonstrukcnych prac
27.06.20111174/2011/ZZVUB, a.s.Zmluva o zriadeni zalozneho prava na pohladavky a ine pravaZriadenie a vznik zalozneho prava
27.06.2011143/ZZ/2011VUB, a.s.Zmluva o zriadeni zalozneho prava na hnutelne veciZriadenie a vznik zalozneho prava
27.06.201143/ZU/2009VUB, a.s.Dodatok c. 3 3 500 000,00 EURDodatok c. 3 k zmluve o uvere
24.06.2011957/2010/NOV - Zmluva o zaloznom praveTATRA BANKA, a.s.Zmluva o zaloznom prave k pohladavkam z uctovZriadenie zalozneho prava
24.06.2011957/2010/NOV - Zmluva o zaloznom praveTATRA BANKA, a.s.Zmluva o zaloznom prave k hnutelnemu majetkuZriadenie zalozneho prava
24.06.2011957/2010/ NOVTATRA BANKA, a.s.Zmluva o revolvingovom uverovom limite2 700 000,00 EURPoskytnutie nezavazneho uveroveho limitu

<<   <   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   >   >>

 

Dňa 01. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a zároveň mení a dopĺňa aj ďalšie zákony a to zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2011 (ďalej len infozákon).

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a. s.) je povinná osoba podľa § 2 ods. 3 infozákona cit.: "Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa ods. 1 a 2." Podľa § 3 ods. 2 cit.: "Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy".

Ustanovenia infozákona (podľa zákona č. 382/2011 Z. z.), sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2012.