Povinné zverejňovanie - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Povinné zverejňovanie

Zmluvy Objednávky Faktúry
Rozšírené vyhľadávanie      
Dátum zverejnenia zmluvyRegistračné číslo zmluvyDodávateľNázov zmluvyCenaPredmet zmluvy
07.05.2013N 10/2013T a M trans spedition, s.r.o.Zmluva o nájmeviď. zmluvaNájom ČSPL vo vozovni Jurajov dvor, Petržalka za účelom skladovania a výdaja pohonnej hmoty
07.05.2013O 43/2013TaM trans spedition s.r.o.Zmluva na dodávku pohonnej hmoty s prevádzkovaním čerpacích stanícviď. zmluvaDodávka pohonnej hmoty
06.05.2013O 41/2013ELZA Elektromontážny závod Bratislava a.s.Zmluva na opravu električkového telesaviď. zmluvaOprava priecestia cez koľajovú trať
03.05.2013Dodatok č. 1 O 59/2010TEKNOPLAST, s.r.o.DODATOK č. 1Dodatok č. 1 k Zmluve na dodanie tovaru
02.05.2013O 37/2013ZLINER s.r.o.Ročná zmluva o dieloviď. zmluvaGenerálna oprava trolejbusov
30.04.2013N 8/2013NEOPROT spol. s r.o.ZmluvaPoskytnutie DHM
30.04.2013O 38/2013ELZA - Elektromontážny závod Bratislava, a.s. Zmluva o dielo95 000,00 EURElektromontážne práce
29.04.2013O 40/2013Deloitte Audit s.r.o.ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÝCH SLUŽIEB8 000,00 EURPoradenské služby
29.04.2013O 36/2013ESKO, spol. s.r.o.RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU816 892,00 EURNáhradné diely trakčného vedenia
23.04.2013Dodat. č. 4 O 46/2012SLOVNAFT, a.s.Dodatok č. 1Dodávka združenej elektriny
17.04.2013Dod. č. 3/2012 O 214/2008Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaDODATOK č. 3/2012Dodatok č. 3/2012 k Zmluve o službách vo verejnom záujme
15.04.2013O 31/2013Slovenská sporiteľňa, a.s.Zmluva o zriadení a využívaní služby MULTICASHviď. zmluvaElektronická služba MultiCash
15.04.2013O 30/2013Slovenská sporiteľňa, a.s.Zmluva o zriadení záložného práva a Mandátna zmluva č. 28/AUOC/13 – ZZ1Zriadenie záložného práva ku hnuteľným veciam a Mandátna zmluva
15.04.2013O 29/2013SLOVNAFT, a.s.Zmluva na dodania tovarov č. 55110130622145 950,00 EURDodanie tovarov
12.04.2013O 28/2013Advokátska kancelária JANČO, JAKUBČÁK A PARTNERI, s.r.o.Rámcová dohodaviď. zmluvaPoskytnutie právnych služieb
11.04.2013O 27/2013Geodetický a kartografický ústav BratislavaZmluva o poskytnutí služieb SKPOS90,00 EURPrístup k systému SKPOS
08.04.2013O 35/2004KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupDODATOK č. 4Dodatok č. 4 k poistnej zmluve
05.04.2013N 6/2013Ing. Jozef Hodek, Ing. Jarmila HodekováZmluvaPoskytnutie DHM
03.04.2013O 26/2013KONZEKO spol. s r.o.Zmluva o odbere odpaduviď. zmluvaOdber odpadu
27.03.2013O 25/2013Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SRRámcová zmluva o dielo10 000,00 EURDiagnostika trolejbusových a autobusových rámov
27.03.2013O 24/2013TMC Servis s.r.o.Zmluva o dodávke a odbere elektrickej energie bez meracieho zariadeniaviď. prílohaDodávka a distribúcia elektrickej energie
26.03.2013O 23/2013Slovenská sporiteľňa, a.s.Zmluva o úvere č. 28/AUOC/132 700 000,00 EURÚver
26.03.2013Dodatok č. 3 O 84/2011Tatra Banka, akciová spoločnosťDodatok č. 3Revolvingový úver
26.03.2013Dodat. č. 4 N 56/2003ŽS - EMZ, spol. s r.o. DODATOK č. 4Nájom
26.03.2013N 5/2013Národný futbalový štadión, a.s.Zmluva o poskytnutí dlhodobého hmotného majetkuPoskytnutie DHM
25.03.2013O 22/2013TOMI-WELD, spol. s r.o.Zmluva o spolupráci a postúpení technologického postupu zvárania koľajníc trubičkovým drôtom WPS č. 01/2001/TMW10 000,00 EURDodanie zváracieho materiálu a poskytnutie technologického postupu
25.03.2013Dod. č. 4 O 43/2010GTS Slovakia, s.r.o.DODATOK č. 4Internet
25.03.2013Dod. č. 1 O 44/2010GTS Slovakia, s.r.o.DODATOK č. 1Prenájom okruhov
25.03.2013O 21/2013IBG International Battery Group, s.r.o.Zmluva na dodanie tovaru177 000,00 EURDodanie tovaru
25.03.2013Dod. č. 1 O 65/2012ZVAROS, s.r.o.DODATOK č. 1Servisné práce

<<   <   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   >   >>

 

Dňa 01. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a zároveň mení a dopĺňa aj ďalšie zákony a to zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2011 (ďalej len infozákon).

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a. s.) je povinná osoba podľa § 2 ods. 3 infozákona cit.: "Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa ods. 1 a 2." Podľa § 3 ods. 2 cit.: "Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy".

Ustanovenia infozákona (podľa zákona č. 382/2011 Z. z.), sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2012.