Povinné zverejňovanie

Zmluvy Objednávky Faktúry
Rozšírené vyhľadávanie      
Dátum zverejnenia zmluvyRegistračné číslo zmluvyDodávateľNázov zmluvyCenaPredmet zmluvy
07.05.2012Dodatok č. 13 N 54/2001Národná diaľničná spoločnosť, a.s.Dodatok č. 13/2012Predĺženie doby platnosti
04.05.2012O 54/2012Divadlo ARÉNADOHODA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY706,00 EURDoprava
04.05.2012O 53/2012Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o.Zmluva na dodanie tovaru39 900,00 EURDodanie tovaru
03.05.2012N 13/2012Botus, s.r.o.ZMLUVA o poskytnutí dlhodobého hmotného majetkuPoskytnutie dlhodobého hmotného majetku
03.05.2012N 14/2012INTERCOM Development s.r.o.ZMLUVA O NÁJME POZEMKOV7,00 EURNájomná zmluva
30.04.2012N 16/2012CITY GASTRO s.r.o.ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV A POSKYTOVANÍ STRAVOVANIAviď zmluvaNájomná zmluva
26.04.2012O 51/2012SGS Czech Republic, s.r.o.Zmluva o poskytnutí služby247 800,00 EURGeofyzikálne merania
25.04.2012O 49/2012Bratislavská teplárenská, a.s.Dohoda o preddavkových platbách na rok 2012viď. dohodaPreddavkové platby
25.04.2012O 50/2012TECHNEX-MONT, spol. s.r.o.Rámcová dohoda140 000,00 EURDodávka elektromateriálu
25.04.2012Dodatok č. 1 N 5/2012Skladovacia a.s.Dodatok č.1Poskytnutie dlhodobého hmotného majetku
19.04.2012O 46/2012SLOVNAFT, a.s.Zmluva o prístupe, dodávke a distribúcií elektrinyviď. zmluvaDodávka elektriny
19.04.2012O 45/2012SLOVNAFT, a.s.Zmluva o pripojení do distribučnej sústavyPrpojenie do distribučnej sústavy
19.04.2012O 44/2012Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaZMLZVA O PREVODE PRÁV A POVINNOSTÍ STAVEBNÍKA viď zmluvaPrevod práv
19.04.2012O 43/2012Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA K PROJEKTOVÝ SLUŽBÁM SÚVISIACIM S PRÍPRAVOU STAVBY PRAŽSKÁ - HROBOŇOVAviď. zmluvaPrevod vlastníckeho práva
17.04.2012Dodatok č. 1 N 50/2011Alois Dallmayer Automaten- Service, sr.o. DODATOK č. 1Nájomná zmluva
13.04.2012O 42/2012PROTENG s.r.o.Zmluva na poskytnutie služby39 900,00 EUROpravy a revízie samohasiacich zariadení autobusov
12.04.2012O 41/2012Messer Tatragas, spol. s.r.o.Zmluva na dodanie tovaru39 900,00 EURDodanie tovaru
12.04.2012O 40/2012JUDEX CORP., s.r.o. Rámcová dohoda190 000,00 EURRámcová dohoda
12.04.2012O 39/2012REMPO, s.r.o.Rámcová dohoda376 000,00 EURRámcová dohoda
12.04.2012N 12/2012Kaufland Slovenská republika v.o.s.Zmluna o poskytnutí DHMbezodplatnePoskytnutie DHM
05.04.2012N 9/2011Železnice Slovenskej republikyZmluva o realizácii na určených dráhových zariadeniachPoskytnutie dlhodobého hmotného majetku
30.03.2012O 21/2012JUDr. Marián Chovanec a JUDr. Ján JanecZMLUVA O VYKONÁVANÍ EXEKÚCIÍVykonávanie exekúcií
30.03.2012O 35/2012JUDr. Marián Chovanec a JUDr. Pavel HalásZMLUVA O VYKONÁVANÍ EXEKÚCIÍVykonávanie exekúcií
30.03.2012O 18/2012JUDr. Marián Chovanec a JUDr. Vladimír UsačevZMLUVA O VYKONÁVANÍ EXEKÚCIÍVykonávanie exekúcií
30.03.2012O 110/2006JUDr. Vladimír Kán, advokát Dodatok č. 5Vymáhanie pohĺadávok
04.04.2012O 36/2012region PRESZMLUVA O INZERCII99,00 EURInzercia
28.03.2012O 33/2012Hygotrend SK s.r.o.Rámcová dohoda140 000,00 EURRámcová dohoda
30.03.2012O 34/2012ITMG, s.r.o.ZMLUVA O POSKYTOVANÍ ÚDRŽBY A PODPORY SYSTÉMU SAP386 500,00 EURÚDRŽBA SYSTÉMU SAP
28.03.2012O 60/2011Československá obchodná banka a.s.Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere č. 6464/11/447173 000 000,00 EURDodatok č. 1
27.03.2012O 31/2012Hlavné mesto SR Bratislava, Generálny investor BratislavyDohoda o spolupráciDohoda o spolupráci

<<   <   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   >   >>

 

Dňa 01. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a zároveň mení a dopĺňa aj ďalšie zákony a to zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2011 (ďalej len infozákon).

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a. s.) je povinná osoba podľa § 2 ods. 3 infozákona cit.: "Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa ods. 1 a 2." Podľa § 3 ods. 2 cit.: "Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy".

Ustanovenia infozákona (podľa zákona č. 382/2011 Z. z.), sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2012.