Povinné zverejňovanie - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Povinné zverejňovanie

Zmluvy Objednávky Faktúry
Rozšírené vyhľadávanie      
Dátum zverejnenia zmluvyRegistračné číslo zmluvyDodávateľNázov zmluvyCenaPredmet zmluvy
16.02.2018O 9/2018EASYBAU VG, s.r.o.Zmluva o dielo148 055,88 EURÚdržba elektrobusov v areáloch Krasňany a Jurajov dvor - I. etapa: nabíjanie elektrobusov vo vozovni Krasňany (stavebná časť).
16.02.2018O 8/2018ELZA - Elektromontážny závod Bratislava, a.s.Zmluva o dielo449 632,48 EURÚdržba elektrobusov v areáloch Krasňany a Jurajov dvor - I. etapa: Nabíjanie elektrobusov vo vozovni Krasňany.
15.02.2018N 2/2018Povinný z vecného bremena: Milestone Group, s.r.o. Oprávnený z vecného bremena: Hlavné mesto SR Bratislava Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0955 1700Povinnosť povinného z vecného bremena strpieť prichytenia technických prvkov konštrukcie trakčného vedenia podľa projektovej dokumentácie na stavbe „Polyfunkčný dom Skalná“ situovanom na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č.678/4 v k. ú. St
15.02.2018N 1/2018Povinný z vecného bremena: Harmony Pharm, s.r.o. Oprávnený z vecného bremena: Hlavné mesto SR BratislavaZmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0956 1700Povinnosť povinného z vecného bremena strpieť prichytenia technických prvkov konštrukcie trakčného vedenia podľa projektovej dokumentácie na stavbe „Polyfunkčný dom Skalná“ situovanom na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č.678/4 v k. ú. St
09.02.2018O 6/2018Trend Hygiena, s.r.o.Rámcová dohoda na dodanie tovaru417 900,00 EURČistiace a hygienické prostriedky
07.02.2018Dodatok č.1 O 59/2017BUSE s.r.o.Dodatok č. 1 k Servisnej zmluve č. O 59/2017Dodatok č. 1
07.02.2018O 5/2018Profesia, spol. s r.o.Zmluva o registrácii2 469,00 EURVýstavná plocha na podujatí: Veľtrh pracovných príležitostí Profesia Days.
06.02.2018Dodatok č.5 O 159/2008TEDOM, s.r.o.Dodatok č. 5 k zmluve o nájme dopravného prostriedku a zmluve o kúpe prenajatej veci č. O 159/2008Dodatok č. 5
06.02.2018Dodatok č.2 O 51/2017TEDOM, s.r.o.Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. O 51/2017Dodatok č. 2
29.01.2018N 3/2018OPSA s.r.o.Zmluva o podnájme3,38 €/deňSO 11 Úprava a posun trakčného stĺpu Limbová
26.01.2018O 4/2018Branconsulting, s.r.o.Zmluva o spolupráci60 € bez DPH/mesiacPoskytovanie elektronickej databázy.
18.01.2018O 3/2018Slovenská sporiteľňa, a.s.Zmluva o Elektronických službáchElektronické služby k bankovým produktom.
18.01.2018Dodatok č.1 O 135/2016STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. O 135/2016Dodatok č.1
16.01.2018Dodatok č.2 O 128/2013BENESTRA, s.r.o.Dodatok Zmluvy o poskytovaní služby č. 5992013BALV185 € bez DPH/mesiacDodatok č.2
16.01.2018O 1/2018GGT a.s.Zmluva uzavretá podľa ust. §269 ods. 2 Obchodného zákonníkaNapojenie na elektrické rozvody GGT za účelom prevádzky 1 ks automatu na cestovné lístky a 1 ks informačnej tabule MHD, a to na Kollárovom nám. v Bratislave.
28.12.2017O 202/2017HYCA s.r.o.Kúpna zmluva794 600,00 EURDvojcestná pohyblivá izolovaná plošina s koľajovým adaptérom
21.12.2017O 201/2017Hlavné mesto SR BratislavaZmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb20 000,00 EURReklamné a propagačné služby v súvislosti s podujatím Silvester 2017 a Nový rok 2018.
21.12.2017Dodatok č.1 O 178/2017ENERGETICKÉ STROJÁRNE, s.r.o.Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. O 178/2017Dodatok č.1
20.12.2017O 200/2017Platiť sa oplatí s.r.o.Zmluva o postúpení pohľadávok102 500,00 EURPostúpenie pohľadávok
19.12.2017O 199/2017FÉNIX U&U, s. r. o.Kúpna zmluva37 900,00 EURNahrávacie zariadenia (audio) ore revízorov + zariadenie na archiváciu audiozáznamov.
18.12.2017O 198/2017MIKO - MAT spol. s r.o.Zmluva o dieloUPGRADE predajných automatov na cestovné lístky.
15.12.2017O 197/2017RAILprotect s.r.o.Zmluva o dielo359 000,00 EURÚprava geometrickej polohy a brúsenie koľají.
15.12.2017Dodatok č.2 O 1/2014Car Towing a.s.Dodatok č. 2 ku Koncesnej zmluve na odťahovú službu Dodatok č. 2
14.12.2017Dodatok č.2 O 143/2017Solar 2009, a.s.Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve na dodanie tovaru č. O 143/2017Dodatok č. 2
13.12.2017O 194/2017Vision IT Solutions, a.s.ZMLUVA O DIELO VIT/DPB/002229 400,00 EURCentrálna integračná platforma - II. fáza
13.12.2017O 193/2017Elektra Slovensko, akciová spoločnosťZmluva o dielo46 950,00 EUROprava 1 ks trakčného usmerňovača
12.12.2017O 192/2017Solar 2009, a.s.Rámcová zmluva na dodanie tovaru2 788 668,00 EURDodanie PHM pre potreby DPB, a.s.
12.12.2017O 189/2017OZETA NEO, a.s.Rámcová zmluva na dodanie tovaru417 999,00 EURRovnošaty a odevné doplnky zamestnancov DPB, a.s.
11.12.2017O 188/2017Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, príspevková organizáciaZmluva o podnájme nebytových priestorov a o poskytnutí služieb3 000,00 EURPodnájom nebytových priestorov a poskytnutie služieb.
06.12.2017O 93/2017HOTIS RECYCLING SLOVAKIA, s.r.o.Rámcová zmluva o poskytovaní služiebOdvoz a ekologické spracovanie kovového odpadu, farebných kovov a vyradených vozidiel.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   >   >>

 

Dňa 01. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a zároveň mení a dopĺňa aj ďalšie zákony a to zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2011 (ďalej len infozákon).

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a. s.) je povinná osoba podľa § 2 ods. 3 infozákona cit.: "Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa ods. 1 a 2." Podľa § 3 ods. 2 cit.: "Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy".

Ustanovenia infozákona (podľa zákona č. 382/2011 Z. z.), sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2012.