Zmena ceny pokuty MHD v Bratislave po 15 rokoch - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Zmena ceny pokuty MHD v Bratislave po 15 rokoch

Dopravný podnik Bratislava oznamuje cestujúcej verejnosti, že od 1. mája 2014 sa mení výška pokuty, ktorá sa naposledy menila pred 15 rokmi v roku 1998 z 1 000 SK na 1 400 SK. Za obdobie od roku 1998 do 2013 dosiahla miera inflácie vyše 106%.

Ak sa cestujúci nevie pri kontrole preukázať platným cestovným lístkom, musí uhradiť pokutu. Výška pokuty sa od 1. mája 2014 mení z pôvodných 40 EUR na 50 EUR (v prípade, ak cestujúci uhradí pokutu do 5. pracovných dní) a z 50 EUR na 70 EUR (v prípade, ak cestujúci uhradí pokutu od 6. do 30. kalendárneho dňa).
Dopravný podnik pristúpil k úprave ceny pokuty po 15 rokoch, keď bola pokuta zvýšená o 400 slovenských korún. Následne v roku 2009 sa konverzným kurzom prepočítala výška pokuty 1 400 SK na euro, pričom pokuta uhradená na mieste alebo do 5. pracovných dní v doplatkovej pokladni bola v sume 40 EUR (suma prepočítaná konverzným kurzom bola 46,47 EUR, takže jej výška sa dokonca znížila). Ak cestujúci pokutu uhradil až od 6. dňa do 30. praconého dňa, bola pokuta vo výške 50 EUR.
Ďalším zásadným dôvodom, prečo DPB pristúpil k úprave výšky pokuty je, že ako hlavné mesto mala Bratislava v porovnaní s ostatnými, menšími slovenskými mestami ako napríklad Košice, Žilina, Banská Bystrica či Nitra, doposiaľ nižšiu výšku pokuty - úhrady/prirážky za cestovanie bez platného cestovného lístka.
Miera inflácie za obdobie 15 rokov dosiahla vyše 106 %, pričom výška pokuty za celé toto obdobie ostala nezmenená. Aj to je objektívny faktor, ktorý má vplyv na rozhodnutie zmeniť cenu pokuty.
Dopravný podnik Bratislava naposledy menil výšku základného cestovného v roku 2011 po siedmich rokoch, pričom cena pokuty zostala napriek vysokej inflácii za celé toto obdobie nezmenená. Cena lístkov sa pred týmto zvyšovaním menila naposledy 1. mája 2004 a aj v tomto období bola výška pokuty v nezmenenej sume a to aj napriek zvyšovaniu cestovného.
Upozorňujeme cestujúcich, že ceny jednorazových cestovných lístkov sa nemenia. V platnosti ostáva Cenový výmer č. 1/2011 vydaným hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava podľa § 20 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Cenník č. 1/2013 Bratislavského samosprávneho kraja a Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.
DPB pristúpil k zvýšeniu sankčnej úhrady/prirážky v súlade so Zákonom č.56/2012 Zz. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, § 17 Tarifa, bod 2 sankčnú úhradu pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom určí dopravca najviac do 100 násobku základného cestovného bez príplatkov a v súlade so Zákonom č. 514/2009 Zz. O doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, § 8 Tarifa cestovného, bod 6 prirážka je v železničnej doprave najviac 100 násobok základného cestovného v prvom tarifnom pásme bez príplatkov a zliav, v mestskej doprave je to najviac 100 násobok cestovného. Základné cestovné v mestskej hromadnej doprave v Bratislave je cena 15- minútového neprestupného jednorazového cestovného lístka 0,70 EUR.
Možnosti zaplatenia pokuty:
- Ak cestujúci uhradí pokutu v hotovosti, resp. prostredníctvom POS terminálu, prípadne do 5-tich pracovných dní v doplatkovej pokladni DPB, zaplatí po novom sumu 50 EUR plus základné cestovné
- Od šiesteho do 30. kalendárneho dňa od udelenia pokuty, zaplatí cestujúci po novom sumu 70 EUR plus základné cestovné
- Pokutu je aj naďalej možné uhrádzať formou bankového prevodu na účet DPB, a.s.