Stanovisko DPB, a. s. k verejným obstarávaniam - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Stanovisko DPB, a. s. k verejným obstarávaniam

V súvislosti s pretrvávajúcim záujmom médií o verejné obstarávania na nákup električiek a trolejbusov Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť vydáva nasledujúce stanovisko:

Vo verejných obstarávaniach na električky a trolejbusy DPB, a.s. používa elektronickú aukciu. Podľa § 43 ods. 3 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní „Pri použití elektronickej aukcie sa § 41 [otváranie ponúk] nepoužije.“ Z tohto dôvodu komisia nezverejňuje údaje uvedené v ustanovení § 41 ZoVO ako sú obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií. Komisia uvedené informácie zverejňuje uchádzačom len v prípadoch, keď sa elektronická aukcia nepoužije.
Vzhľadom na to, že verejné obstarávanie stále prebieha, komisia nemôže poskytovať žiadne informácie počas vyhodnocovania ponúk. Uvedená skutočnosť vyplýva z ustanovenia § 42 ods. 10 ZoVO „Členovia komisie nesmú poskytovať informácie o obsahu ponúk počas vyhodnocovania ponúk.“ Informácie, ktoré médiá požadujú zverejniť, majú len členovia komisie, pričom ich zverejnením by bol porušený ZoVO a ohrozila by sa elektronická aukcia. Uchádzači by sa tak mohli dozvedieť informácie o svojich konkurentoch pred jej ukončením.

DPB, a.s. v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uviedol: „Neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom: http://www.dpb.sk.“ Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty tak boli dostupné bezplatne komukoľvek od 9.11.2012 do lehoty na predkladanie ponúk. DPB, a.s. sprístupnil verejnosti všetky informácie v rovnakom rozsahu, ako boli poskytované záujemcom o verejné obstarávanie.
O transparentnosti celého procesu svedčí aj skutočnosť, že žiadny relevantný výrobca trolejbusov alebo električiek doposiaľ nedoručil DPB, a. s. nijakú námietku.

V kontexte uvedených informácií DPB, a. s. žiada médiá o korektnosť a trpezlivosť. Počas prebiehajúceho verejného obstarávania nemôžeme poskytnúť žiadne ďalšie informácie, nakoľko nimi disponujú len členovia komisie. DPB, a. s. apeluje na médiá, aby sa vyhli špekulatívnym tvrdeniam, ktoré by mohli viesť k neobjektívnym záverom a narušiť celý proces. Ubezpečujeme zástupcov médií, že po ukončení verejného obstarávania poskytneme všetky relevantné informácie.