Stanovisko DPB, a. s. k rozhodnutiam ÚVO - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Stanovisko DPB, a. s. k rozhodnutiam ÚVO

Dopravný podnik Bratislava koncom minulého roka vyhlásil tri verejné obstarávania, t.j. na nákup trolejbusov, jednosmerných električiek a obojsmerných električiek. Predmetom verejného obstarávania na nákup trolejbusov bola dodávka 15 ks sólo trolejbusov s APU, t. j. s diesel agregátom, 15 ks sólo trolejbusov bez APU, 50 ks kĺbových trolejbusov a opcia na 20 ks nových sólo trolejbusov bez APU a 20 ks nových kĺbových trolejbusov, spolu v predpokladanej hodnote cca 70 miliónov EUR bez DPH vrátane údržby na 8 rokov. Využitím opcie na 20 ks trolejbusov bez APU a 20 ks kĺbových trolejbusov by DPB, a.s. mohol modernizovať prestarnutý vozopark celkovo o 120 nových vozidiel. Predmetom verejných obstarávaní na nákup električiek je nákup 15 ks obojsmerných električiek a 15 ks jednosmerných električiek s využitím opcie v rovnakom počte, spolu v hodnote cca 150 miliónov EUR bez údržby, čím by DPB, a.s. získal celkovo 60 nových električiek. Lehota na prekladanie ponúk pre trolejbusy bola stanovená do 7. 12. 2012 a pre električky do 28. 12. 2012.
Ďalší pracovný deň po termíne na predkladanie ponúk na trolejbusy, teda 11. 12. 2012, boli zo strany spoločnosti Teknoplast s.r.o. , zastúpenej konateľom Miroslavom Kondrlíkom doručené námietky na DPB, a.s. a ÚVO. Táto spoločnosť podala námietky proti všetkým súťažiam, čím sa celý proces verejných obstarávaní pozastavil. Námietku proti súťažiam na nákup električiek podala aj spoločnosť Siemens s.r.o.
ÚVO postupne rozhodol o všetkých podaných námietkach spoločnosti Teknoplast s.r.o., pričom ich v plnom rozsahu zamietol. Ani jedna zo 6 námietok spoločnosti Teknoplast s.r.o. nebola opodstatnená, čo DPB, a.s. tvrdil už pri ich podaní. Potvrdili sa tak vyjadrenia predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa DPB, a. s. Ing. Ľubomíra Belfiho, že konanie zo strany podnikateľa Miroslava Kondrlíka bolo len účelovou obštrukciou bez akéhokoľvek vecného základu. Spoločnosť Siemens stiahla námietky, čím ÚVO zastavilo konanie, takže obe verejné obstarávania na nákup električiek môžu pokračovať.
Úrad pre verejné obstarávanie po zamietnutí námietok spoločnosti Teknoplast s.r.o. začal ex offo konanie o kontrole, pričom skúmal súťažné podklady tendra na nákup trolejbusov a rozhodol o zrušení súťaže. Dopravný podnik Bratislava túto skutočnosť berie na vedomie. DPB, a.s. naďalej zastáva názor, že podmienky tendra boli nastavené tak, že umožňovali prihlásiť sa viacerým uchádzačom do verejného obstarávania. V prospech tohto argumentu vypovedá aj to, že nikto z výrobcov trolejbusov nevzniesol voči súťažným podkladom a ani oznámeniu námietky. Pri vypracovávaní súťažných podkladov DPB, a.s. vychádzal z výsledkov štúdie EBSF (European Bus System of the Future), kritérií modernizácie vozoparku, ktorá je podmienkou na čerpanie prostriedkov z Operačného programu Doprava a zároveň ekonomických prínosov, ktoré jednotlivé technické riešenia prinášali DPB, a.s. a cestujúcim. DPB, a.s. tiež trvá na tom, že výrobcovia mali dostatočný čas na homologizáciu svojich vozidiel aj s novými karosériami.
Naďalej zdôrazňujeme, že výroba trolejbusov je špecifický segment a obmedzený počet záujemcov je výsledkom limitovaného počtu výrobcov elektrovýzbroje, ktorí pôsobia na tomto trhu, čo nemôže DPB, a.s. ovplyvniť.
Počas skúmania ÚVO bol Dopravný podnik Bratislava účastníkom konania o námietkach, teda nemohol a ani nechcel reagovať na často neodborné názory laikov, aby nedošlo k ovplyvneniu rozhodovacej praxe ÚVO, mediálnemu tlaku na členov komisie a aby v konečnom dôsledku neporušil zákon. Mediálny tlak a vyhlásenia niektorých politikov spolitizovali túto tému ešte pred samotným rozhodnutím ÚVO. Dopravný podnik Bratislava však naďalej zastáva názor, že postupoval striktne v zmysle zákona o VO a informoval výlučne o skutočnostiach, ktoré neboli v rozpore so zákonom.
Od dátumu otvárania obálok, t.j. od 7. 12. 2012 a zistenia, že sa do súťaže na nákup trolejbusov prihlásil len jeden uchádzač, komisia a DPB, a.s. nemohli nijakým spôsobom konať, prípadne ani tender zrušiť, keďže nasledujúci pracovný deň boli doručené námietky spoločnosti Teknoplast s.r.o. Po celý čas, t.j. od 11. 12. 2013 až do vydania rozhodnutia mohol konať len ÚVO. V rámci konania o námietkach DPB, a.s. pre prípad, že by bol tender zrušený, prípadne by bol problém s jednou ponukou, vedenie v predstihu rozhodlo o príprave druhého kola súťažných podkladov na nákup trolejbusov. Tieto boli dva krát prerokované na mimoriadnom a riadnom zasadnutí predstavenstva spoločnosti a Dozornej rady. Taktiež boli poskytnuté na odsúhlasenie Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, na kontrolu KPMG Slovensko a konzultované s JASPERS. Zároveň boli predložené primátorovi hl. mesta SR Bratislavy Milanovi Ftáčnikovi. Nové súťažné podklady zohľadňujú na jednej strane zmeny v novele zákona o verejnom obstarávaní, a na druhej strane sa snažia cez kritériá motivovať ďalších výrobcov na predloženie ponuky, aby trh opäť nevygeneroval len jednu ponuku. Technické kritériá sú koncipované s väčším počtom parametrov a s odlišnou štruktúrou bodovania.
DPB, a.s. má naďalej záujem využiť historickú šancu na obnovu vozoparku, ktorú verejná doprava v hlavnom meste SR Bratislave akútne potrebuje. DPB, a.s. vyjadruje spokojnosť s tým, že dve verejné obstarávania na základe rozhodnutí ÚVO môžu ďalej pokračovať. Nový tender na nákup trolejbusov je už vo finálnom štádiu príprav a predpokladáme, že DPB, a.s. bude môcť v krátkom čase vypísať nové verejné obstarávanie. Vedenie DPB, a.s. je presvedčené a usiluje sa o to, aby verejné obstarávania boli transparentné a boli úspešne dotiahnuté do konca.