Revízori budú môcť kontrolu nahrať - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Revízori budú môcť kontrolu nahrať

Od 1. marca 2013 budú zamestnanci prepravnej kontrolyrevízori vybavení špeciálnym technickým zariadením na vyhotovenie audio záznamu.

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť chce týmto krokom prispieť k zvýšeniu bezpečnosti, dodržiavaniu zákonov v oblasti dopravy a Prepravného poriadku. Cieľom je prevencia ako aj samotné odhaľovanie porušovania právnych predpisov v oblasti korupcie, bezpečnosti osôb, majetku, zamedzeniu vyskytujúceho sa násilia či neslušného správania zo strany cestujúcich voči revízorom, zamestnancom strážnej služby, prípadne aj voči privolanej hliadke policajného zboru a naopak.Na základe zvukových nahrávok, ktorými budeme v zákonom stanovenej lehote 7 dní disponovať, budeme môcť objektívne posúdiť a doriešiť sporné, prípadné konfliktné situácie, ktoré môžu nastať pri výkone prepravnej kontroly,“ vyjadril sa predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Ľubomír Belfi.

Dopravný podnik Bratislava bude monitorovať pomocou audio záznamu priestory prístupné verejnosti (vozidlá a zastávky MHD, kde môže prebiehať výkon kontroly) za účelom verejného poriadku a bezpečnosti. „Veríme, že týmto skvalitníme služby a vylepšíme mienku cestujúcich o našich revízoroch. Sťažností na ich správanie je množstvo, nie vždy sa však podarilo preukázať pochybenie počas výkonu prepravnej kontroly. Zároveň však treba podotknúť, že v mnohých prípadoch samotní cestujúci cestovali bez platného cestovného lístka,  nesprávali sa slušne a odmietali uznať oprávnenosť udelenej pokuty. Z ich strany nebol dodržaný Prepravný poriadok a Tarifa MHD v Bratislave. Po vyhotovení audio záznamu budeme disponovať jednoznačným dôkazom, ktorý môže byť použitý v trestnom konaní, konaní o priestupkoch a občianskoprávnych konaniach,“ dopĺňa generálny riaditeľ Belfi.

DPB, a. s. podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zákonov zabezpečil označenie priestoru ako monitorovaného, a to výlepom nálepiek vo vozidlách a tiež v priestoroch všetkých zastávok MHD. Bratislavský dopravca pri tomto informačnom systéme dodržal ustanovenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov. Okrem označenia o monitorovaní priestoru, revízor pri prepravnej kontrole upozorní cestujúceho bez platného tarifného vybavenia, že bude vyhotovený audio záznam v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Zamestnanec  prepravnej kontroly nemá možnosť vykonávať žiadne zásahy do záznamu – prehrávanie, prípadne likvidáciu záznamu.

DPB, a. s. prijal a zadokumentoval technické, organizačné a personálne opatrenia vo forme bezpečnostnej smernice na zabezpečenie ochrany osobných údajov. DPB, a. s. spúšťa v tejto súvislosti kampaň v rádiách a k propagácii tejto informácie prispelo aj mesto, ktoré poskytlo reklamné plochy v Bratislave.