Priority nového generálneho riaditeľa DPB na rok 2016 - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Priority nového generálneho riaditeľa DPB na rok 2016

Od 16. októbra 2015 vykonáva funkciu predsedu predstavenstva a od 20. októbra 2015 aj funkciu generálneho riaditeľa Dopravného podniku Bratislava Ing. Milan Urban. Po nástupe do spoločnosti si určil priority na rok 2016.

Koncepcia podnikateľskej činnosti pre roky 2016 – 2020, ktorá má za hlavný cieľ zvýšenie atraktivity MHD pred automobilovou dopravou:
- zvýšenie komfortu cestovania = dlhodobý a trvalý cieľ
- ekonomizácia prevádzky = znižovanie nákladov na prepravnú kapacitu
- stabilizácia spokojnosti zamestnancov = zvýšenie záujmu o vstup do stavu vodičov

Pri napĺňaní týchto cieľov sa bude nové vedenie spoločnosti opierať o súčasný rozvoj týchto oblastí:

1. Plynulé a bezporuchové zabezpečenie služby verejnej prepravy v objednanom rozsahu
a/ zabezpečiť prepravný výkon v zmysle plánu dopravnej obsluhy a zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom záujme v plánovanom objeme pre rok 2016:
rok 2015: 4 851 249 miestokilometrov
rok 2016 plán: 4 978 350 miestokilometrov

V ďalšom období bude DPB, a.s. pri spracovaní plánu dopravnej obslužnosti využívať údaje o vyťažení liniek. DPB, a.s. poskytoval odporúčania pri nezvyšovaní prepravnej kapacity v miestokilometroch na optimalizáciu dopravného pokrytia a linkovania s cieľom zvyšovania podielu verejnej prepravy, resp. znižovaniu účelne vynaložených nákladov na zabezpečenie obslužnosti mesta.

b/ spustenie prevádzky na Štúrovej ulici a spustenie električkovej trate do Petržalky, zvýšenie využitia trolejbusov

c/ zvyšovanie atraktivity – kvality cestovania: bezpečnosť, čas prepravy, dostupnosť


2. Odbytové kanály priniesť bližšie k cestujúcej verejnosti
a/ elektronický cestovný lístok – elektronická peňaženka
b/ alternatívny nosič cestovného lístka (PK, mobilný telefón)
c/ webová aplikácia
d/ redizajn webu DPB, a.s.

 

3. Zveľaďovanie aktív prevádzkového charakteru – kontinuita a udržateľnosť
a/ pokračovanie v obnove vozidlového parku pre rok 2016: 15 jednosmerných električiek (dodaných už 13, ďalšie dve prídu do polovice apríla 2016, spolu ich bude 60), 40 autobusov v priebehu roka 2016
Nové vozidlá prinesú cestujúcej verejnosti zvýšený komfort na úrovni európskeho cestovania, skvalitnenie služieb a zvýšenú atraktivitu používania MHD.

b/ využitie prostriedkov z fondov EÚ – rozpracovanie možností čerpania operačných programov nového programového obdobia 2014 – 2020, do polovice roku 2016 vytvoriť bázu projektov (dopravné preferencie, rekonštrukcia údržbovej základne,..)

c/ modernizácia zástavkového imobiliára - nové vedenie DPB, a.s. bude pracovať aj na zlepšení služieb k cestujúcej verejnosti zabezpečením informačných tabúľ na najfrekventovanejších zastávkach. Cestujúci tak budú mať lepší prehľad o odchodoch jednotlivých spojov. Bude sa venovať aj v zvýšenej miere dostatočnej výmene mobiliára, aby čas, ktorí strávia cestujúci čakaním na zastávkach, bol príjemnejší a v kultivovanom prostredí. DPB, a.s. zariadi na viac ako 200 zastávkach nové odpadkové koše.


4. Rozvoj dopravnej infraštruktúry
Nové vedenie DPB, a.s. bude aj naďalej spolupracovať s majiteľom dopravnej infraštruktúry
na modernizáciách električkových tratí. V nasledujúcich rokoch prebehne modernizácia Karlovesko - Dúbravskej, Račianskej a Vajnorskej radiály. Ďalej DPB, a.s. spracuje projekty II. etapy električkovej trate do Petržalky a zabezpečí program pravidelnej prediktívnej údržby dopravnej cesty.

a/ účinné meranie vyťaženosti prevádzkových kapacít

b/ návrh sofistikovaných korekcií – trvalého zlepšovania linkovania grafikonov

c/ prepojenosť: projekt dopravnej obslužnosti BSK, koncepcia rozvoja dopravy na území Bratislavy, dopravný generel mesta

 

Bratislava, 24.3.2016