Obnovenie električkovej dopravy cez tunel pod Hradom - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Obnovenie električkovej dopravy cez tunel pod Hradom

Dopravný podnik Bratislava oznamuje cestujúcej verejnosti, že od 1. mája 2013 bude po komplexnej sanácii stavby obnovená premávka električiek č. 5 a č. 9. cez tunel pod Hradom.

 DPB uzavrel tunel vo februári minulého roka pre nevyhovujúci jeho technický stav. Po sanácii praskliny sa vedenie podniku rozhodlo na odporúčanie odborníkov vykonať ďalšie prieskumy ostenia tunela, aby nevznikali nové praskliny. Tento krok sa ukázal ako správny, pretože prieskumy poukázali na ďalšie problematické úseky tunela, ktoré by mohli opätovne skomplikovať jeho prevádzku, najmä počas zimného obdobia. Pôvodné odhady prác na niekoľkomesačnú uzávierku sa tak predĺžili aj pre neplánované práce.

Chronológia sanačných prác:

•             Dňa 2. februára 2012 zamestnanci DPB pri obhliadke objavili prasklinu v ostení, následkom čoho bol tunel uzatvorený a električky č. 1, č. 5 a č. 9 presmerované cez nábrežie. DPB pristúpil k celkovému prepracovaniu linkového vedenia.

•             Dňa 14. 2. 2012 experti urobili v mieste trhliny dva prieskumné vrty do hĺbky 3 metrov a odobrali vzorky. Zároveň robili aj rozbor vzoriek vody, aby určili jej možný vplyv na ostenie.

•             Odborná komisia nariadila obojstranné uzatvorenie tunela pod hradom. Príčinou praskliny bola rozpínavosť zamrznutej vody, ktorá sa mohla podľa komisie prejaviť aj v budúcnosti v iných častiach stavby. Odporučila preto podrobnú pasportizáciu celého tunela.

•             Sanáciu zrealizovala spoločnosť s najvýhodnejšou cenovou ponukou, Slovenské tunely a.s..

•             Komplexný prieskum georadarom v stavbe odhalil ďalšie trhliny a skryté závady. Presný rozsah poškodenia určilo 36 jadrových vrtov a záverečná správa navrhla sanáciu až 13. tunelových blokov. Hrozilo poškodenie tunelovej obmurovky, čo predstavovalo riziko pri prevádzke električkových liniek.

•             Sanáciu pozastavilo na niekoľko mesiacov skúmanie Úradu pre verejné obstarávanie. Z jeho záverov vyplynulo, že DPB postupoval správne.

•             Všetky injektážne a búracie práce  boli ukončené dňa 19. 4. 2013 a následne DPB zabezpečil hlavnú prehliadku tunela, montáž mazacích zariadení, prebrúsenie a premazanie koľají, kontrolu a výmenu osvetlenia a technicko-bezpečnostnú skúšku.

 

Projekt sanácie tunela pod hradom:

Projektant na základe záverov geologicko- prieskumných prác spracoval návrh sanačných prác tunela. Ako prvé boli odstránené zistené anomálie a poruchy: narušenie klenby trhlinami, intenzívne zamokrenie až priesak v oblastiach, ktoré ohrozovali bezpečnú koľajovú dopravu. Podzemná voda mala veľký vplyv na degradáciu kamenného ostenia a betónových časti konštrukcií tunela. Zhotoviteľ preto vykonal nasledujúce práce: hĺbkové spárovanie kamenného muriva, vyplnenie dutín za ostením pre zvýšenie stability, náhradu nefunkčnej hydroizolácie, hydroizoláciu obmurovky za účelom zníženia rozsahu priesakov, zvedenie vody z priestoru za ostením do tunelovej pozdĺžnej drenáže formou dlhých vrtov a v priestore obmurovky novozriadenými zvodnicami, ktoré sú zakryté, sanácie všetkých prasklín v kamenej obmurovke a sanáciu časti vypadnutého kamenného muriva. Následne sa vykonala aj kontrola kvality realizovaných prác overovacími vrtmi.

Okrem týchto prác bolo nevyhnutné vykonať aj sanáciu pásov, v ktorých hrozilo zamokrenie najmä v jarnom období počas topenia snehu, prípadne dažďov. Sanácia sa uskutočnila v súčinnosti s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, vzhľadom na situovanie ich kanalizácie nad  západným portálom   tunela na Žižkovej ulici. V tejto komunikácii sú umiestnené rôzne  inžinierske siete a z tohto dôvodu BVS zdiagnostikovala stav dažďovej kanalizácie. Monitoring potvrdil poruchy priamo v predmetných úsekoch, preto  BVS odstránila  poruchu kanalizácie a DPB  dal zrealizovať mikroinjektáž obmurovky v daných pasoch.

Dopravný podnik Bratislava vynaložil maximálne úsilie, kapacity a vlastné finančné zdroje na to, aby bola vykonaná komplexná sanácia tunela, ktorý bol v havarijnom stave. Opravy boli nevyhnutné pre bezpečnosť cestujúcich a ochranu verejného majetku. Náklady za rok 2012 boli 668 790 EUR a práce a prieskumy realizované roku 2013 boli 1 287 530 EUR, pričom DPB ich hradil výlučne z vlastných zdrojov.

O znovuotvorení tunela pod hradom DPB cestujúcu verejnosť informoval prostredníctvom webu www.dpb.sk, masovokomunikačných prostriedkov, dlhodobou kampaňou v zastávkových rádiách, v bloku dopravných informácií v LCD monitoroch v autobusoch MHD, distribúciou nových máp a linkovaní električkovej dopravy na zastávkach a v spojoch MHD a tiež novými aktualizovanými schémami a podrobnými informáciami v predajniach DPB - v slovenskom i anglickom jazyku.

DPB uskutoční prvú jazdu električkou cez tunel pre novinárov dňa 29. 4. 2013 o 9:30. Nástup je na zastávke Kapucínska v smere do tunela.

Pre cestujúcu verejnosť je k dispozícii nová aktuálna schéma TU a prehľadné linkovania električiek TU.