Nový Prepravný poriadok MHD - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Nový Prepravný poriadok MHD

Dopravný podnik Bratislava si dovoľuje upozorniť cestujúcu verejnosť, že od 12. septembra 2015 vstupuje do platnosti nový Prepravný poriadok. Od tohto dňa sa mení vizuál blokovej pokuty, ktorý nájdete v prílohe č. 3 nového Prepravného poriadku. Zároveň nastali aj ďalšie zmeny, ktoré platia od 15. septembra 2015. Prosíme preto cestujúcu verejnosť, aby sa s týmito zmenami dôsledne oboznámila.

Od 15. septembra 2015 budú zavedené dve zásadné zmeny v Prepravnom poriadku. Prvá zmena sa týka článku 8 - Preprava bicyklov v dopravných prostriedkoch MHD a to v bode a) Dopravca prepravuje bicykle na všetkých linkách MHD v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja, pokiaľ to obsadenie vozidla umožňuje. Bratislava týmto krokom nasleduje aj ďalšie európske metropoly, ktoré umožňujú prepravu bicyklov len v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja.

Dopravný podnik Bratislava k tomuto kroku pristúpil z viacerých dôvodov: v prípade prepravy bicyklov, ktorá bola najmä v letných mesiacoch frekventovaná, sa často stávalo, že z dôvodu prepravy bicykla sa do prostriedku MHD nedostala mamička s malým dieťaťom a kočíkom, ktorá musela čakať na ďalší spoj. DPB, a.s. eviduje množstvo takýchto prípadov a považuje z humánneho aj etického hľadiska za dôležitejšiu prepravu mamičiek s kočíkmi ako bicykle. Veríme, že cyklisti budú k tejto zmene ústretoví a pochopia dôvody, ktoré viedli DPB, a.s. k tejto zmene.

Od 12. septembra 2015 sa mení aj vizuál blokovej pokuty, ktorý cestujúci môžu nájsť v v prílohe č. 3 nového Prepravného poriadku. Nový vizuál blokovej pokuty DPB, a.s. mení z dôvodu lepšej evidencie úhrad (pokút).

Ďalšia zmena je v článku 3 - Postavenie a povinnosti cestujúceho v bode 10, týka sa zastávok na znamenie, nakoľko DPB, a.s. zaviedol ďalšie zastávky na znamenie.

Cestujúci môže nastúpiť do vozidla a z neho vystúpiť len ak nie je vozidlo v pohybe a len v zastávke alebo na mieste určenom oprávnenou osobou dopravcu. Ak ide o zastávku, kde vozidlo (autobusu, trolejbusu) zastavuje len na znamenie (ďalej len zastávka ”Na znamenie”) a v nočnej doprave, cestujúci, ktorý chce nastúpiť do vozidla musí stáť na nástupišti zastávky tak, aby ho vodič mohol vidieť; cestujúci, ktorý chce na takejto zastávke vystúpiť z vozidla, je povinný signalizovať úmysel vystúpiť z vozidla na zastávke „Na znamenie“ v dostatočnom predstihu pred zastávkou tak, aby vodič mohol bezpečne zastaviť vozidlo.