Modernizácia vozovní DPB finišuje - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Modernizácia vozovní DPB finišuje

V súvislosti s obnovou vozidlového parku sa vykonáva aj modernizácia údržbových základní DPB – vozovne Hroboňova a Jurajov Dvor. Práce na troch autobusových halách sú už ukončené a objekty sú právoplatne skolaudované. Ostatné kolaudačné konania sa už začali a ďalšie budú v najbližších dňoch.

Vo vozovni Hroboňova je vybudovaná okrem iného už aj protihluková stena, nakoľko depo je situované v obytnej zóne. V rámci modernizácie boli prevedené stavebné práce a technologické montáže v zariadeniach. Napríklad v hale Ľahkej údržby trolejbusov, v garážach je vybudované ich temperovanie elektrickou energiou stropnými panelmi. Vo všetkých prevádzkach sú nové automatické vchodové vráta so zvukovou izoláciou.

Modernizácia údržbovej základne v depe Jurajov dvor je kompletne zrekonštruovaná hala Ľahkej údržby trolejbusov. Zrealizovalo sa mechanizovanie umyvárne, sušenie elektrickej výzbroje, vnútorné čistenie trolejbusov, denné ošetrenie na piatich stojiskách, mimoriadne opravy na troch stojiskách, vybavenie mechanickej dielne, vybavenie elektromechanickej dielne, čistiareň odpadových vôd, elektronická dielňa, oprava pneumatík, akumulátorové hospodárstvo a ďalšie stavebné práce.

V hale Ľahkej údržby električiek boli odstránené všetky zastarané montážne kanále, vybudoval sa jeden nový s dĺžkou 34,0 m a pracovisko na úrovni – 1,0 m na ploche polovice haly (tzv. montážny bazén). Ďalej sa vybudovalo osem nových údržbárskych pracovísk s vybavením pre všetky typy električiek ako aj pre nové električky.

Súčasťou modernizácie sú aj štyri pracoviská pre denné ošetrenie, pričom jedno z nich slúži na bezdemontážnu diagnostiku profilu kolies. V rámci modernizácie sa vybudoval ďalší nový objekt - Blok údržby nízkopodlažných električiek, ktorý bude slúžiť na údržbu nových nízkopodlažných 32,5 m dlhých električiek ŠKODA 29T a 30T, rovnako aj starých typov električiek. Objekt je riešený dvomi samostatnými ucelenými technologickými súbormi: umyváreň električiek so sušiacim stabilným rámom a pracovisko bezdemontážnej obnovy jazdného profilu električkových kolies (tzv. podúrovňový sústruh). Všetky modernizačné prvky uľahčia prácu zamestnancom a zároveň budú šetriť aj náklady. Kým v starých podmienkach sa bezdemontážna obnova jazdného profilu kolies vozidiel realizovala aj 2 dni, dnes vďaka moderným technológiám tieto práve potrvajú nanajvýš pol hodinu.

Zámer modernizácie haly opráv autobusov je priamy dôsledok modernizácie údržbovej základne pre modernizovaný vozidlový park DPB, a.s. ktorý si vyžaduje progresívnejšie a racionálnejšie riešenie opravárenských hál. Práce na troch autobusových halách sú už ukončené a objekty sú právoplatne skolaudované. Ostatné kolaudačné konania sa už začali a ďalšie budú v najbližších dňoch.

Celkové výdavky projektu: 14 294 801,83 EUR. Čiastka financovaná z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu: 13 577 211,74 EUR.