Informácia o cestovaní seniorov a ŤZP po zavedení systému BID - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Informácia o cestovaní seniorov a ŤZP po zavedení systému BID

Vzhľadom na nepresné informácie, ktoré niektoré médiá publikujú, DPB, a. s. uvádza nasledujúce stanovisko.

Po rokovaní predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Ing. Ľubomíra Belfiho s primátorom hl. mesta Doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CsC. prišlo k dohode, že seniori, teda cestujúci nad 70 rokov, budú naďalej cestovať bratislavskou MHD bezplatne.
Ďalšia zmena, ktorá vyplynula z rokovania, sa týka držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP-S, ktorí mali byť tiež pôvodne na základe návrhu spoločnosti BID spoplatnení. Generálny riaditeľ Ing. Ľubomír Belfi však ani s touto zmenou nesúhlasil. Po dohode s primátorom hlavného mesta SR Bratislavy sa na apel DPB, a. s. zachovala 100% zľava aj pre hendikepovaných cestujúcich. Tá bude platiť na prechodné obdobie do konca júna tohto roka. DPB bude trvať na tom, aby táto bezplatná doprava pre držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP-S, ostala zachovaná aj po tomto termíne. Výnimka sa týka bezplatného cestovania MHD v Bratislave, všetci ostatní prepravcovia budú mať vlastné pravidlá.
Nový cenový výmer, ktorý bude zapracovaný do Prepravného poriadku a Tarify MHD v Bratislave, Dopravný podnik Bratislava zverejní ihneď po doručení z Magistrátu hl. mesta Bratislava.
DPB upozorňuje, že prvá etapa BID sa týka výlučne predplatných cestovných lístkov. V niektorých médiách totiž odznela aj mylná informácia, že zahŕňa aj jednorazové cestovné lístky.