Električky začnú premávať na Hlavnú stanicu od 11. novembra 2014 - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Električky začnú premávať na Hlavnú stanicu od 11. novembra 2014

Po ukončení všetkých opravných prác na vrchnom úseku trate bude električková doprava opätovne obnovená.

Dopravný podnik Bratislava, a.s. od vzniku spoločnosti spracoval komplexný materiál, ktorý sa týkal stavu koľajových tratí spolu s plánom na ich opravy a rekonštrukcie. Zároveň sa s týmto plánom, ktorý sa každoročne aktualizoval, pripravoval projektové dokumentácie na rekonštrukcie s ich následnými realizáciami.

Postupne boli rekonštruované jednotlivé radiály (tunel –Karlova Ves; Karlova Ves – Hanulova; Račianske mýto – Rača, Trnavské mýto – Vozovňa Jurajov Dvor; Trnavské mýto – Ružinov) a niektoré úseky v centrálnej časti mesta (Obchodná, tunel, Štúrova, Krížna, Vazovova, Radlinského). V aktualizovanom materiáli z roku 2007 bol konštatovaný zlý technický stav električkových tratí v úsekoch: Tunel pod hradom; Trnavské mýto – Záhradnícka ulica; Gaštanový hájik – Nový záhon; Legionárska - Trnavské mýto; Starohorská – Hlavná stanica; Vazovova ulica; Americké nám.; Hanulova – Pri kríži. Na všetky tieto rekonštrukcie bola spracovaná projektová dokumentácia a bola zrealizovaná ich rekonštrukcia okrem úsekov: Starohorská – Hlavná stanica; Americké nám.; Hanulova – Pri kríži. Na opravy, resp. modernizácie týchto tratí neboli až do tohto roku vyčlenené žiadne investičné prostriedky. Zároveň bolo nevyhnutné rokovať s investorom Predstaničného námestia o opravných prácach na električkovej trati v úseku Šancová – Hlavná stanica.

Úsek v Dúbravke od obratiska Pri kríži až po Hanulovu sa podarilo modernizovať vďaka prostriedkom z eurofondov, pričom hlavné mesto ako investor bol prijímateľom týchto finančných prostriedkov.

Podmienkou vyčlenenia finančných prostriedkov z eurofondov na modernizáciu spodného úseku trate na Hlavnú stanicu bolo, že bude zrealizovaná oprava horného úseku trate, teda od obratiska až po Kýčerského. Vrchný úsek trate na Hlavnej stanici začal DPB, a.s. opravovať na základe ukončených rokovaní s investorom prestavby Predstaničného námestia a ukončením predprípravných a diagnostických prác od križovatky ulíc Štefanovičova – Kýčerského až po Predstaničné námestie (vrátane obratiska na Hlavnej stanici ), v celkovej dĺžke 542,98 m, kde v minulosti nebolo možné podať žiadosť o stavebné povolenie z dôvodu nedoriešenia majetkovo- právnych pomerov. Pozemky, na ktorých sa nachádza električková trať v úseku od Predstaničného námestia až po obratisko električiek na Hlavnej stanici, dlhodobo prenajalo bývalé vedenia Hlavného mesta SR Bratislava. Rekonštrukciu úseku električkovej trate Kýčerského - Hlavná stanica - II. etapa by mal realizovať investor celého predstaničného priestoru až po Štefanovičovu ulicu v podzemí.

Úsek od Starohorskej ulice po Kýčerského bol dôkladne posúdený s konštatovaním, že je vyhovujúci, nakoľko bol v roku 2011 opravovaný. Taktiež bol opravený úsek od Čajkovského ulice po Kýčerského - výmenou koľajových pásov za nové vrátane podvalov s upevňovacími uzlami a nového asfaltobetónového krytu. V najkritickejšom stave bolo obratisko a úsek po Kýčerského ulicu, čo aj bolo hlavným dôvodom pozastavenia električkovej dopravy na Hlavnú stanicu. Počas opravných prác, ktoré realizoval DPB, sa vymenili koľajové oblúky a osadili nové koľajové konštrukcie. Koľajový úsek medzi zastávkou nám. Franza Liszta a začiatkom obratiska bol zrepasovaný a sfunkčnený.

Od 11.11.2014 bude obnovená električková doprava na Hlavnú stanicu:

Nová linka č.1
bude premávať okružnou trasou Hlavná stanica - Imricha Karvaša - Obchodná - tunel - nábrežie - Jesenského - Nám. SNP - Obchodná - Imricha Karvaša - Hlavná stanica.
Linka č. 2
bude premávať od ŽST Nové Mesto cez Vazovovu ulicu a uzol Blumentál na Hlavnú stanicu.
Autobusová linka č. X13
ostane naďalej v prevádzke z dôvodu modernizácie trate na Štúrovej ulici, čím sa zabezpečí lepšia obslužnosť a spojenie medzi Hlavnou stanicou a centrom mesta.

Spodný úsek bude modernizovaný z prostriedkov EU. DPB zrealizuje regeneráciu koľajových konštrukcií a oblúkov aj na Radlinského ulici, aby bola celá trasa plne sfunkčnená. „Modernizácia spodného úseku sa začne v roku 2015 a keďže našou prioritou bolo opätovné obnovenie električkovej dopravy na Hlavnú stanicu, rozhodli sme sa spustiť prevádzku električiek už po ukončení opravných prác vrchného úseku. V nasledujúcich mesiacoch možno predpokladať zvýšený počet cestujúcich vlakmi, preto obnovenie električkovej dopravy výrazne pomôže cestujúcej verejnosti,“ vyjadril sa predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB, a.s. Ing. Ľubomír Belfi.