DPB má už desať nových električiek - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

DPB má už desať nových električiek

Dňa 7. mája 2015 bola v skorých ranných hodinách v depe Jurajov dvor zložená už desiata električka.
V zmysle zmluvného harmonogramu výrobca ŠKODA Transportation, a.s. dodáva pre Dopravný podnik Bratislava každý týždeň jednu novú obojsmernú električku. V súčasnosti sa završuje proces homologizácie nového typu vozidla, takže v bratislavských uliciach premávajú dve električky – jednosmerná aj obojsmerná na linke číslo 4. Oba typy električiek – Škoda 29T aj Škoda 30T sú nasadené na skúšobnú jazdu s cestujúcimi a DPB, a.s. predpokladá, že v najbližších dňoch bude Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválený tento nový typ vozidla na prevádzku.
V rámci procesu homologizácie bolo potrebné najazdiť v prípade obojsmernej električky 10 000 km, v prípade jednosmernej vzhľadom na ich vzájomnú podobnosť postačovalo 3 000 km. Zároveň sa pripravujú na prevádzku aj ostatné dodané električky, pričom tento proces potrvá približne 2 týždne. Začiatkom júna 2015 bude po vykonaní všetkých náležitých úkonov na nových vozidlách nasadených do premávky spolu až 12 nových električiek. Nebudú však premávať len na linke číslo 4, ktorá spája Dúbravku so Zlatými pieskami, ale aj na ďalších radiálach, čím sa obslúžia aj iné mestské časti.
DPB, a.s. v tejto súvislosti skontroloval a opravil niektoré úseky na tratiach, aby vyhovovali premávke nielen starých, ale aj nových električiek. Medzi iným boli vykonané nasledovné opravy: výšková úprava povrchu koľajovej trate pre prejazd nových električiek na Račianskej radiále, na Vajanskom nábreží, Vajnorskej ulici - Zlaté piesky, v úseku Krasňany, na konečnej zastávke v Ružinove - Pošeň, a zároveň aj výšková úprava povrchu koľajovej trate na prepojení Vajnorskej a Račianskej radiály. Zrealizovali sa: opravy koľajových dilatačných zariadení na Radlinského ulici a Vajanskom nábreží, údržba a oprava koľajových výhybiek a tiež oprava koľajových konštrukcií. Na úsekoch Nábrežie - Rybársky cech sa vykonala regenerácia hlavy koľajnice a regenerácia koľajových konštrukcií na ŽST Nové Mesto, Krížnej a Vazovovej. DPB zabezpečil regeneráciu koľajníc (Blumentál, Nám. Ľ. Štúra) a oprava hrany nástupišťa (Pionierska, Černockého, Riazanská, Malé Krasňany, Biely kríž, Mladá garda, Hečkova, Zlaté piesky, Ursínyho). Vykonanými prácami sa zlepšil technický stav tratí, čím sa umožní vyššia prevádzková rýchlosť električiek, zvýši komfort a bezpečnosť.
Pre nové električky bolo zabezpečené ovládanie koľajových prestavníkov na Trnavskom Mýte, obratisku v Dúbravke a Ružinove a pri uzle Blumentál.
DPB, a.s. verí, že cestujúca verejnosť ocení komfort nových vozidiel a verejná doprava sa stane atraktívnejšou.