Dopravný podnik Bratislava dostane o 3,5 milióna eur menej - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Dopravný podnik Bratislava dostane o 3,5 milióna eur menej

Predložený návrh rozpočtu mesta predstavuje zníženie prevádzkových zdrojov pre DPB oproti roku 2011 o 3,5 milióna eur a kapitálové investície na modernizáciu vozidlového parku a koľajových tratí sú nulové.
Dopravný podnik Bratislava nepovažuje navrhovaný príspevok na úhrady výkonov vo verejnom záujme zo strany mesta na rok 2012 vo výške 51,7 milióna eur za dostačujúci. Nepredstavuje totiž navýšenie, ale naopak, zníženie prevádzkových zdrojov až o 3,5 milióna eur v porovnaní s týmto rokom.
Mesto od DPB na jednej strane požaduje vyrovnaný rozpočet, zároveň však redukuje úhrady na činnosti výkonov vo verejnom záujme. Na objednané výkony by bolo potrebných 55,8 milióna eur, ktoré aj DPB na rok 2012 požadoval. V tomto návrhu boli zahrnuté prostriedky potrebné na splácanie úrokov z investičných úverov.
Pri sume 51,7 milióna eur však hrozí podniku ďalšia strata vo výške približne 4 milióny eur. Už v tomto roku bola plánovaná strata takmer 12 miliónov eur a balíčkom tvrdých úsporných opatrení sa ju podarí znížiť o 5 miliónov. Aj keď mesto sa rozhodlo splácať nakumulované dlhy Dopravnému podniku Bratislava, t. j. neuhradenú stratu z minulých rokov a vyčlení na tento účel 2,3 milióna eur, tieto prostriedky sa môžu použiť len na úhradu starých záväzkov. Znamená to, že ich nemožno použiť ako prevádzkové zdroje roku 2012. Pri znížených prevádzkových zdrojoch môže narásť dlh mesta voči DPB na 24 až 25 miliónov eur. K 15 miliónovej neuhradenej strate zo strany mesta po odpočítaní čiastočnej úhrady 2,3 milióna eur totiž pribudne strata 6,9 milióna za rok 2011 a minimálne 4 milióny za rok 2012.
Rozpočet redukovaný o 3,5 milióna eur teda bude znamenať, že mesto nebude schopné uhradiť výkony, ktoré si plánuje objednať. Pre Dopravný podnik Bratislava okrem prehlbovania straty z toho môžu vyplynúť ďalšie tvrdé redukčné opatrenia, ktoré sa dotknú najmä cestujúcej verejnosti. Plánovaných viac ako 45 miliónov vozokilometrov bude nevyhnutné výrazne redukovať a zvyšovanie kvality a komfortu cestovania preto nemožno predpokladať.
Mestská hromadná doprava predstavovala vždy najväčšiu položku rozpočtu, a to nielen v Bratislave, ale aj v iných metropolách. Prevádzkové náklady na verejnú dopravu nemožno porovnávať s chodom iných mestských podnikov, ktorých prevádzka ani zďaleka nedosahuje objem poskytovaných služieb, ako práve oblasť verejnej dopravy.