Ako nastupovať do vozidiel MHD s kočíkom - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Ako nastupovať do vozidiel MHD s kočíkom

Dopravný podnik Bratislava vyzýva cestujúcu verejnosť, aby sa pri nastupovaní a vystupovaní s detským kočíkom do prostriedkov verejnej dopravy riadili Prepravným poriadkom a Tarifou MHD v Bratislave.
Pre cestujúcich, ktorí nie sú oboznámení s pravidlami cestovania s detským kočíkom, DPB, a.s. uvádza, že môžu nastúpiť alebo vystúpiť s detským kočíkom len s vedomím vodiča. Znamená to, že cestujúci musí ešte pred nástupom upozorniť vodiča, že mieni cestovať s kočíkom, aby o tom mal vodič vedomosť a prispôsobil jazdu vozidla.
Prepravný poriadok a Tarifa MHD v Bratislave, článok 4 hovorí, že vo vozidle sa smie súčasne prepravovať len jeden detský kočík. Vodič však môže výnimočne povoliť prepravu ďalších detských kočíkov, pokiaľ je možné ich umiestniť na mieste určenom na ich prepravu. Vodič ako oprávnená osoba dopravcu vyhodnotí situáciu a určí, či je možné prepraviť v danom vozidle aj viac detských kočíkov naraz. Prosíme v tom zmysle cestujúcu verejnosť, aby pokyny vodičov rešpektovala.
Ďalším problémom, s ktorým sa pravidelne DPB, a.s. stretáva, okrem toho, že cestujúci nenahlásia prepravu kočíka, je nastupovanie do vozidla nesprávnymi dverami. Nastúpiť alebo vystúpiť s detským kočíkom môže cestujúci tými dverami, ktoré sú na to určené a zreteľne označené piktogramom, nakoľko tieto dvere sú určené priamo od výrobcu z hľadiska bezpečnosti a priestorového riešenia interiéru. Rovnako je aj v interiéri vozidla piktogramom vyznačený priestor na umiestnenie detského kočíka a bratislavský dopravca prosí cestujúcich, aby v záujme vlastnej bezpečnosti umiestnili kočík, prípadne invalidný vozík v priestore na to vyhradenom. V premávke totiž môže dôjsť k mimoriadnej udalosti, napríklad k vynútenému brzdeniu alebo dopravnej nehode a ak cestujúci nastúpia inými dverami a kočík odstavia do priestoru vozidla, ktorý na to nie je určený, ohrozujú nielen seba a svoje dieťa, no zároveň aj ostatných cestujúcich a porušujú tak Prepravný poriadok a Tarifu MHD v Bratislave. U dráhových vozidiel je dokonca preprava detského kočíka v druhom vozidle súpravy zakázaná.