Bratislavčania už navrhli tucet významných osobností na tohtoročnú Cenu primátora - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Bratislavčania už navrhli tucet významných osobností na tohtoročnú Cenu primátora

Bratislavčania doposiaľ navrhli vedeniu samosprávy tucet významných osobností mesta na Cenu primátora. Slovenská metropola totiž pripravuje XI. ročník celomestského projektu „Bratislava pre všetkých“, ktorý bude počas štvrtého aprílového víkendu (26. – 27. apríl), a jeho neoddeliteľnou súčasťou je oceňovanie ľudí, ktorí sa počas aktívneho života výrazne zaslúžili o občiansky, kultúrny, spoločenský či športový rozvoj Bratislavy. Slávnostný galaprogram, počas ktorého Milan FTÁČNIK odovzdá prestížne ocenenie – Cenu primátora na rok 2014 -, bude 25. apríla (piatok) v Primaciálnom paláci. Ocenení laureáti získajú bronzovú sošku Rytiera Rolanda, ochrancu mestských práv a výsad, pričom toto najvyššie samosprávne ocenenie je udeľované od roku 1992. Primátor M. Ftáčnik odovzdá v mene mesta tiež Čestné plakety osobnostiam, ale i mladým ľuďom, ktorí sa výrazným spôsobom podieľajú na formovaní dnešného verejného, spoločenského života v Bratislave.

Bratislavský primátor každoročne ocení 4 až 6 laureátov, ktorých mu na ocenenie odporučila odborná komisia. Cenu primátora za rok 2013 získali vedecký pracovník SAV, uznávaný profesor, kardiológ Ján Slezák, psychologička Mária Krýslová, historička umenia Marta Janovíčková a dlhoročný pracovník spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu Jozef Steffek. Podujatie má vysoko celospoločenský tón a organizátori nehľadajú výlučne celoslovensky, či dokonca medzinárodne, známe tváre, ale osobnosti, ktorých často jednoduché životné príbehy zanechávajú výraznú stopu v živote mesta. Aj preto boli v minulosti primátormi ocenení Bratislavčania, ktorí svojím povolaním, poslaním nezapĺňali titulné stránky novín, ale vďaka láske, nadšeniu k svojmu povolaniu nezištne pomáhali iným, prispievali k rozvoju mesta. Išlo napríklad o lekára, matrikárku, knihovníka, hasiča, ošetrovateľa zvierat, učiteľku i vinohradníka.

Návrhy na tohtoročných laureátov Ceny bratislavského primátora či na udelenie Čestnej plakety môžu predkladať vedeniu samosprávy neziskové organizácie, občianski aktivisti, vedecké či vzdelávacie inštitúcie, ale aj samotní obyvatelia. Jednotlivé návrhy na ocenenie konkrétnej osoby je možné zasielať do 28. marca t.r. poštou (Kancelária primátora, Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava) s označením na obálke „Cena primátora 2014“, alebo elektronicky na adresu primator@bratislava.sk. Každá nominácia musí obsahovať krátku charakteristiku navrhovanej osobnosti, ktorej život je spájaný so slovenskou metropolou, základné kontaktné údaje na navrhovateľa i navrhovaného (telefón, mail, adresa).