Bratislava zverejnila na svojej webovej stránke za tri roky takmer päťtisíc zmlúv - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Bratislava zverejnila na svojej webovej stránke za tri roky takmer päťtisíc zmlúv

Bratislavská samospráva na základe rozhodnutia primátora Milana Ftáčnika už tretí rok zverejňuje na svojej oficiálnej webovej stránke, časť Transparentné mesto – Register zmlúv, všetky zmluvy uzatvorené s externými partnermi. Ide nielen o kúpne, odberateľské či nájomné zmluvy, ale aj zmluvy o spolupráci, sponzorstve či memorandá, na základe ktorých nevzniká magistrátu žiadne finančné plnenie. Za hlavné mesto SR môže záväzky podpisovať primátor, avšak pri nájomných zmluvách či zmluvách o predaji hnuteľného, nehnuteľného majetku definuje základné zmluvné ukazovatele, limitujúce parametre mestské zastupiteľstvo. Pri verejných obchodných súťažiach je zmluva pod verejnou kontrolou od vyhlásenia súťaže, pretože je súčasťou súťažných podmienok. Slovenská metropola doposiaľ zverejnila v elektronickej podobe už takmer päťtisíc zmlúv.

Akákoľvek zmluva podpísaná medzi bratislavskou samosprávou a partnerom mesta nadobúda účinnosť až deň po jej zverejnení na internete. Na základe rozhodnutia primátora M. Ftáčnika magistrát sprístupňuje aj zmluvy, ktoré boli vstúpili do platnosti pred januárom 2011, teda boli podpísané bývalým vedením mesta a zo strany verejnosti je záujem o ich sprístupnenie. Najväčší záujem zo strany verejnosti bol o nájomné zmluvy k mestským bytom, alebo o zmluvy, ktoré boli podpísané na obdobie dlhšie ako štyri roky a vyvolávali podozrenie, že sú pre mesto nevýhodne. Išlo napríklad o zmluvu o budúcej zmluve k pozemkom na Predstaničnom námestí, zmluvu o zabezpečení zimnej a letnej údržby, či záväzky spojené s kosením trávy. V sporných prípadoch urobil magistrát analýzy, avšak na základe vecných, právnych záverov nebolo možné odstúpiť od záväzkov bez niekoľko násobne vyšších sankcii.