Manažérsky systém kvality - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Manažment kvality

Manažérsky systém kvality


Spoločnosťou ISO QUALITYCERT, s.r.o. Novozámocká 102, 945 05 Nitra, bol v mesiaci október 2012 v Dopravnom podniku Bratislava, a.s. vykonaný audit systému manažérstva kvality. Audítori posúdili manažérsky systém z hľadiska zhody s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2009 a usúdili, že v spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. je implementovaný a udržiavaný systém manažérstva kvality. V zmysle tohto záveru bol Dopravnému podniku Bratislava, a.s. udelený certifikát pre systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami STN EN ISO 9001:2009 pre oblasť: „Poskytovanie psychologickej starostlivosti o zamestnancov v podmienkach mestskej hromadnej dopravy“.


Získanie certifikátu poukazuje na skutočnosť, že posudzovaný proces je realizovaný v zhode s dokumentovanými pravidlami, systém manažérstva kvality je funkčný a v potrebnom rozsahu dokumentovaný.