Odstavenie električkovej trate na Hlavnej stanici - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Odstavenie električkovej trate na Hlavnej stanici

26. 10. 2011

Dopravný podnik Bratislava vzhľadom na havarijný technický stav koľajovej trate prijal mimoriadne opatrenie, na základe ktorého bude od 2. novembra 2011 odstavená električková trať v úseku Radlinského – Hlavná stanica.

Dopravný podnik Bratislava v predloženej dôvodovej správe konštatuje, že z aktuálnych meraní a fyzickej obhliadky tratí vyplynul havarijný stav. V auguste a septembri tohto roka uskutočnila Správa koľajových tratí diagnostiku, výsledky ktorej poukázali na kritickú situáciu. Električkovú dopravu v úseku Radlinského – Hlavná stanica je nevyhnutné odstaviť čo najskôr a DPB v záujme bezpečnosti cestujúcej verejnosti pozastaví prevádzku električiek č. 2, 3, 8 a 13. Opatrenie sa uskutoční v časovom horizonte potrebnom na spracovanie nových cestovných poriadkov a informovanie cestujúcej verejnosti.
Stav koľajovej trate v uvedom úseku sa podľa predloženej odbornej dokumentácie neustále zhoršuje a vyžaduje komplexnú rekonštrukciu. Ak sa tieto opravy nevykonajú, hrozia vážne následky - poškodzovanie podvozkových častí, vykoľajenie električky a následná nekontrolovaná jazda dolu kopcom, vzpriečenie panelov pod električkou. Dopravný podnik Bratislava z bezpečnostných dôvodov navrhol zastaviť prevádzku trate na danom úseku, až kým nebude vykonaná potrebná oprava.
 
V minulom období DPB zabezpečil odstránenie porúch na kritickom úseku Starohorská – Hlavná stanica. Zrealizovali sa opatrenia, ktoré sú však už dnes nedostatočné a nemôžu zaistiť požadovanú bezpečnosť. Zhoršujúci sa technický stav koľajovej trate bol v uvedenom úseku dôvodom na zavedenie zníženej traťovej rýchlosti 15 km/h a v samotnom obratisku Hlavnej stanice 5 km/h. Zároveň bol opravený koľajový úsek na Predstaničnom námestí.
Od roku 1998 sa pravidelne vykonávajú rekonštrukcie a opravy električkových tratí, pričom v najbližšom období si vyžiadajú približne 18 miliónov eur. Ďalšie prostriedky sú potrebné na opravy koľajových konštrukcií. V prípade nedostatku financií sa technický stav tratí bude neustále zhoršovať. Za najkritickejšie úseky dnes možno považovať trate na Radlinského - Štefanovičova a v Dúbravke úsek Hanulova - Pri kríži.
 
Podrobné merania Správy koľajových tratí zistili nasledovné závady: neúnosný koľajový spodok, rozpad drevených podvalov, nefunkčné a nestabilné upevnenie koľajníc a tým rozpad geometrickej polohy koľaje, nežiaduci vertikálny a horizontálny pohyb koľajníc, vyčnievajúce zádlažbové panely nad dovolenú výškovú hodnotu 30 mm nad temeno koľajnice, opotrebenie koľajníc v rovných úsekoch trate, opotrebenie koľajníc v oblúkoch na križovatke Radlinského - I. Karvaša aj na Hlavnej stanici, početné lomy koľajníc v oblúkoch na Hlavnej stanici.
 
Rekonštrukcia električkovej trate je rozdelená na dve etapy: prvá v úseku Radlinského – Kýčerského, na ktorú už bol spracovaný projekt a vydané stavebné povolenie. Pre nedostatok financií však do investičných plánov nebola zaradená. Táto rekonštrukcia je v súlade s plánom realizácie I. etapy nosného dopravného systému a predpokladá sa, že sa bude realizovať v roku 2012 s odhadovanými nákladmi 3 milióny 787 tisíc eur. Druhú etapu rekonštrukcie s predpokladanými nákladmi 5 miliónov 41 tisíc eur úseku Kýčerského - Hlavná stanica by mal realizovať investor celého predstaničného priestoru až po Štefanovičovú ulicu v podzemí. Súkromný investor má uzavretú dlhodobú nájomnú zmluvu, na základe ktorej nebolo možné vykonať rekonštrukciu, preto musela byť realizácia oboch etáp zastavená.
 

Pre zabezpečenie obslužnosti na Račianskej, Ružinovskej, Vajnorskej radiále a spojenia z Námestia Ľudovíta Štúra a Obchodnej ulice vypraví Dopravný podnik Bratislava náhradné linky: linka č. 15, ktorá nahradí električky č. 2 a 13 bude mať nasledovnú trasu: Zlaté piesky - Vajnorská - Krížna - Vazovova - Radlinského - Obchodná - Námestie SNP - Jesenského - Námestie Ľ. Štúra - Šafárikovo námestie. Linka č. 16 nahradí električky č. 3 a 8 a bude premávať na trase Komisárky - Račianska - Radlinského - Vazovova - Krížna - Trnavské mýto – Ružinov. Na Hlavnú stanicu sa cestujúca verejnosť dostane trolejbusovými a autobusovými linkami cez prestupové body Trnavské mýto (linky č. 61, 74, 201), Krížna (linka č. 210) a Obchodná (Hodžovo nám. linka č. 93). Obslužnosť týchto trás zabezpečujú aj linky smerujúce na Predstaničné námestie, respektíve SAV.