Obchodná verejná súťaž - Predaj pohľadávok - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Obchodná verejná súťaž - Predaj pohľadávok

20. 06. 2017

DPB, a.s. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzatovrenie zmluvy o postúpení pohľadávok spoločnosti DPB, a.s. tretej osobe za odplatu. Súťažné návrhy je potrebné predkladať do 30.06.2017 do 10:00 hod. do podateľne DPB, a.s. Viac informácií: http://www.dpb.sk/o-podniku/verejne-informacie/verejne-obstaravanie/