Finančný stav DPB, a. s. a opatrenia nového manažmentu spoločnosti - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Finančný stav DPB, a. s. a opatrenia nového manažmentu spoločnosti

28. 07. 2011

Dňa 1. júla 2011 nastúpil do Dopravného podniku Bratislava, a. s. nový manažment. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Ľubomír Belfi dal na základe rozhodnutia predstavenstva spoločnosti vykonať komplexný audit. Z jeho výsledkov vyplynulo, že je nevyhnutné prijať redukčné opatrenia.
 
Plánovaná strata na rok 2011 predstavovala 11,5 milióna eur s predpokladom jej zvýšenia na 12 miliónov. Stav úverov Dopravného podniku Bratislava, a. s. dosahuje dnes približne 42 miliónov eur, z toho krátkodobé úvery predstavujú sumu 5,8 milióna eur a zvyšok tvorí investičný úver. Ďalším závažným finančným problémom spoločnosti sú neuhradené záväzky vo výške 15,3 milióna eur, z čoho záväzky z obchodného styku po splatnosti viac ako 90 dní predstavujú čiastku 5,4 milióna eur. Straty Dopravného podniku z minulých období neuhradených mestom predstavujú 14,7 milióna eur.
 
Aj na základe ďalších výsledkov finančného auditu sa ukázalo ako nevyhnutné zaviesť systém finančného plánovania na mesačnej báze a controllingu. Prijaté opatrenie sa dotklo všetkých divízií a úsekov DPB, a. s.
 
Ďalším dôležitým krokom nového vedenia spoločnosti, ktorý vyplynul z auditu, je úprava plánu nákladov a výnosov na obdobie do konca roka. Z tohto opatrenia vyplýva úspora nákladov v položkách materiálov, energií, služieb a nákladov spojených so znížením najazdených kilometrov.
 
V rámci zámeru znížiť plánovanú stratu na rok 2011 DPB, a. s. počíta aj s navýšením výnosov z dôvodu zvýšenia cien cestovného, ktoré sa nemenili 7 rokov. Plánovaný výnos do konca roka je cca 2,3 milióna eur, pričom celoročný efekt by mal dosiahnuť v roku 2012 7,3 milióna eur.
 
Všetky tieto opatrenia vedú k zníženiu predpokladanej straty na 6,9 milióna eur, čo predstavuje úroveň straty podniku za minulý rok a zároveň znamená úsporu 4,6 milióna eur v roku 2011.
 
Okrem toho Dopravný podnik Bratislava dostane od mesta o 3 milióny eur nižšiu sumu ako požadoval. Z priznanej kapitálovej dotácie mesta vo výške 8,4 milióna eur bola k dnešnému dňu uhradená suma vo výške 5,1 milióna eur. Vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu mesta je možný predpoklad ďalšieho znižovania platieb.
 
V  kontexte analýzy súčasnej ekonomickej situácie nové vedenie spoločnosti prijalo okamžité úsporné opatrenia. Okrem spomínanej redukcie prevádzkových nákladov ide aj o znižovanie stavu zamestnancov, ktorý vyplynul z výsledkov personálneho auditu. Cieľom je dosiahnuť efektívne, optimálne zabezpečenie jednotlivých činností , aby sa vytvorili predpoklady pre vyrovnané hospodárenie podniku v roku 2012. Na základe rozhodnutia predstavenstva došlo aj k zmene a redukcii organizačnej štruktúry.
 
K 30. 6. 2011 v DPB, a. s. pracovalo 3 238 zamestnancov. Od 1. 9. 2011 spoločnosť plánuje znížiť stavy o 265 zamestnancov. Tieto opatrenia sa však nedotknú vodičov. Pri redukcii sa dodržia všetky zákonné postupy, medzi ktoré patrí komunikácia s odbormi a úradom práce, ale aj personálne pohovory.