DPB proti vandalizmu - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

DPB proti vandalizmu

30. 04. 2012

Dopravný podnik Bratislava, a.s. každoročne zaznamenáva rastúci počet prípadov vandalizmu v prostriedkoch MHD, ale aj na zastávkach. V spolupráci s mestom Bratislava sa preto rozhodol spustiť kampaň, ktorou chce vplývať na správanie verejnosti. DPB chce apelovať na cestujúcich, aby neboli ľahostajní voči devastovaniu verejného majetku, ktorý slúži všetkým.

Len v januári 2012 zaznamenal DPB až 42 prípadov vandalizmu v prostriedkoch MHD. Celkovo sa škody od začiatku roka do konca apríla pohybujú vo výške okolo 14-tisíc eur. Len za mesiac január škody dosiahli takmer 7-tisíc eur.

Vandali pravidelne ničia označovače lístkov, poškodzujú sklá a dvere vozidiel, spätné zrkadlá, rozrezávajú a špinia sedadlá, ničia interiér aj zastávky MHD. Nepochopiteľné, až absurdné sú prípady krádeží zo spojov MHD, či už označovačov alebo hasiacich prístrojov. Vandali pravidelne devastujú zastávky, čím vznikajú Dopravnému podniku Bratislava ďalšie škody. Tie možno ročne vyčísliť niekoľko desiatok tisíc eur.

Okrem devastovania verejného majetku sa však dopúšťajú priestupkov aj tí, ktorí nelegálne vylepujú na zastávky MHD rôzne propagačné materiály či inzeráty. DPB na vlastné náklady odstraňuje načierno vylepené plagáty na zastávkach, čo stojí nemalé úsilie, ale aj financie. Zamestnanci prevádzky údržby koľajových tratí a zastávok MHD každodenne čistia verejné priestranstvá aj nad rámec svojich povinností. Tí, ktorí nelegálne vylepujú propagačné materiály porušujú zákon, za čo im hrozí pokuta.

DPB apeluje na cestujúcich, aby nepoškodzovali prostriedky verejnej dopravy, ktoré slúžia všetkým. Kampaňou chce tiež dosiahnuť, aby eliminovala nelegálny výlep, pre ktorý sa zastávky MHD stávajú nekultivovaným prostredím. Bratislavský dopravca vyzýva všetkých, ktorí sa stanú svedkami vandalizmu, aby to oznámili na polícii alebo dispečingu DPB.

Dopravný podnik Bratislava stoja škody spôsobené vandalizmom a nelegálnym výlepom veľké finančné prostriedky, ktoré by mohli byť využité efektívnejšie, napríklad na skvalitnenie služieb.

Kampaň v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR sa začína už v máji inštalovaním vizuálov na zastávky MHD. V ďalšej fáze bude pokračovať vizuálmi cielenými na samotný vandalizmus, výzvou na jeho zastavenie, ktorá bude vysielaná v sieti zastávkových rádií a tiež prezentovaním kampane na plochách poskytnutých mestom.