DPB odmieta diskrimináciu vo verejnom obstarávaní - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

DPB odmieta diskrimináciu vo verejnom obstarávaní

05. 04. 2012

Vyjadrenia o diskriminačných podmienkach považuje vedenie Dopravného podniku Bratislava za účelové lži s cieľom bezdôvodne spochybniť verejnú súťaž, ktorá spĺňala všetky zákonné náležitosti.

Verejné obstarávanie Poskytovanie nepretržitej bezpečnostnej strážnej služby v areáloch DPB, a. s. bolo zverejnené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania Publikačného úradu EÚ pod zn. 2011/S 232-376392 dňa 2. 12. 2011. Napriek transparentnosti otvorenej súťaže je však v uplynulých dňoch niektorými médiami spochybňované. Vyjadrenia o diskriminácii z hľadiska zabezpečovania služby aj v obdobiach, ktoré upravuje právny predpis o hospodárskej mobilizácii, však DPB považuje za účelové a nezmyselné.
 

V zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii „Subjektom hospodárskej mobilizácie je podnikateľ, rozpočtová organizácia, príspevková organizácia, verejná vysoká škola, alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby určená ako subjekt hospodárskej mobilizácie.“
Hlavný argument, že okrem víťaznej firmy boli ďalšie spoločnosti diskriminované, nakoľko nedisponovali rozhodnutím o zaradení medzi subjekty hospodárskej mobilizácie, teda neobstojí. Akýkoľvek podnikateľský subjekt v zmysle zákona totiž môže požiadať o toto zaradenie, ak si podá žiadosť na príslušný orgán, ktorý je povinný konať a po splnení podmienok ho vydá. Ak si teda spoločnosti neboli schopné túto dokumentáciu zabezpečiť, DPB to nepovažuje za diskrimináciu, ale za neprofesionálnosť daných firiem. Napokon, dotknuté spoločnosti ani nevyužili zákonnú možnosť odvolania, čo tiež signalizuje, že si boli vedomé nedostatočnej kvalifikácie.
 

Do lehoty na predkladanie ponúk boli doručené tri ponuky. Jedna zo spoločností nedokázala preukázať zloženie zábezpeky, čo je zákonný dôvod na vylúčenie pre nesplnenie požiadavky. Ďalšia nepreukázala, že je subjektom hospodárskej mobilizácie a z jej strany ani neboli uplatnené námietky.
 

DPB mal záujem po negatívnych skúsenostiach z minulosti zabezpečiť kvalitnú a profesionálnu strážnu službu. V minulosti tieto služby zabezpečovala spoločnosť, ktorá nebola obstaraná formou verejnej súťaže. Súčasné vedenie verejným obstarávaním zazmluvnil profesionálnu strážnu službu za ten istý mesačný objem finančných prostriedkov s vyšším počtom strážnikov 57, kým predtým ich bolo len 36. Výhodou sú aj úspory – podnik celkovo ušetrí za strážne služby až 400-tisíc eur ročne oproti rozpočtu na tieto služby, ktoré vyčlenilo bývalé vedenie. Akékoľvek spochybnenia verejnej súťaže, jej netransparentnosť či diskriminačné podmienky DPB odmieta.